Menu Gedichten CategorieŽn

Chronologie van gebeurtenissen in de aanloop naar en rond het bloedbad van Srebrenica

Januari 1995 A Dutch battalion arrives in Srebrenica. Een Nederlandse bataljon arriveert in Srebrenica. As they assemble in their base at Potocari, an old factory just three miles north of the town, they look an impressive force. Als ze bijeen in hun basis in Potocari, een oude fabriek slechts drie mijl ten noorden van de stad, ze zien er een indrukwekkende kracht. But for all their impressive appearance, the new Dutch battalion was facing a mountain of problems, as their UN masters were well aware. Maar voor al hun indrukwekkende verschijning, nieuwe Nederlandse bataljon was het geconfronteerd met een berg van problemen, als hun VN-meesters waren goed op de hoogte.
April 1995 April 1995 Naser Oric is withdrawn from the enclave by the Muslim leadership, leaving a demoralized and ill-equipped Muslim defense force. Naser Oric is teruggetrokken uit de enclave door de islamitische leiderschap, waardoor een gedemoraliseerde en slecht uitgeruste moslim defensie.
May 1995 Mei 1995 The spectacle of 350 Dutch Peacekeepers, held hostage by the Serbs around Sarajevo in response to NATO air strikes, stuns the UN. Het spektakel van de 350 Nederlandse vredessoldaten, gegijzeld door de ServiŽrs rond Sarajevo in reactie op NAVO-luchtaanvallen, verdooft de VN.
May 22, 1995 22 mei 1995 General Bertrand Janvier, the United Nations Commander in Bosnia, confronts the UN in New York, urging the Security Council either to protect the Safe Area with massive troop increases or to withdraw the vulnerable peacekeepers in order to allow decisive air strikes. Algemene Bertrand Janvier, de Verenigde Naties commandant in BosniŽ, confronteert de VN in New York, en roept de Veiligheidsraad hetzij gebied te beschermen de Safe met massale troepen verhogingen of vredeshandhavers trekken de kwetsbaren in om stakingen mogelijk beslissende lucht. He is told to carry on as usual. Hij wordt verteld om door te gaan zoals gebruikelijk.
June 1995 Juni 1995 From April through June, the Serbs tighten their stranglehold, cutting off convoys to the Safe Area. Van april tot juni, de ServiŽrs draai hun wurggreep, het afsnijden van konvooien naar de veilige zone.
July 1995 Juli 1995
July 5, 1995 05 juli 1995 Shelling erupts in the southern part of Srebrenica. Beschietingen barst in het zuidelijke deel van Srebrenica.
July 8, 1995 08 juli 1995 Serb soldiers take over the Muslim defender's Observation Post Uniform, instruct men and women of Srebrenica to surrender their weapons and leave. Servische soldaten over te nemen moslim verdediger opmerking van de Post Uniform, instrueren mannen en vrouwen van Srebrenica om wapens te geven hun en vertrekken. In a chaotic moment a Muslim throws a hand grenade at the peacekeepers, resulting in one fatality. In een chaotische moment dat een moslim gooit een handgranaat naar de vredessoldaten, wat resulteert in een dodelijk slachtoffer.
July 9, 1995 09 juli 1995 Shelling is constant as refugees flee from the advancing Serbs in the south. Beschietingen constant is als vluchtelingen vluchten voor de oprukkende ServiŽrs in het zuiden. The Muslim defenders abandon their final position., while the Serbs advance to half mile from town. De moslim verdedigers afzien van hun definitieve standpunt., Terwijl de ServiŽrs vooraf aan halve mijl van de stad. The road to Srebrenica is now open. De weg naar Srebrenica is nu open. Thirty Dutch peacekeepers are taken hostage by the Serbs. Dertig Nederlandse blauwhelmen worden gegijzeld door de ServiŽrs.
July 10, 1995 10 juli 1995 Colonel Karremans files his third request for air support with the United Nations. Kolonel Karremans bestanden zijn derde verzoek om luchtsteun met de Verenigde Naties. The Serbs shell Dutch positions. De ServiŽrs shell Nederlandse standpunten. UN Commander General Janvier rejects the request for Air Support. VN-commandant generaal Janvier verwerpt het verzoek om Air Support. Serbs are on the hillside over the town center. ServiŽrs op de heuvel boven het stadscentrum. Karremans again makes a request for Air Support. Karremans doet weer een verzoek voor Air Support. General Janvier finally agrees to Air Support. Generaal Janvier eens eindelijk aan Air Support. The Serb attacks stop. De Servische aanvallen te stoppen. Colonel Janvier postpones the air strikes until morning. Kolonel Janvier, stelt de luchtaanvallen tot de volgende ochtend. Karremans tells the town leaders that 50 NATO planes will bomb Serbs at 6 am the next morning. Karremans vertelt de stad leiders dat 50 NAVO-vliegtuigen zal ServiŽrs bom om 6 uur de volgende ochtend.
July 11, 1995 11 juli 1995 9:00 am 09:00 Colonel Karremans is told that his request for close air support was submitted on the wrong form. Kolonel Karremans wordt verteld dat zijn verzoek om close air support is ingediend op de verkeerde vorm. He must re-submit the request. Hij moet opnieuw indienen van het verzoek.
10:30 am 10:30 The air support request reaches General Janvier. De ondersteuning vanuit de lucht verzoek bereikt generaal Janvier. Airborne since 6 am, the NATO planes are out of fuel and must return to base in Italy. Airborne sinds 6 uur, de NAVO-vliegtuigen zijn van de brandstof en moet baseren terug te keren naar ItaliŽ.
11:00 am 11:00 General Janvier is unsure of Serb intentions and again hesitates over approving air support. Generaal Janvier is onzeker Servische intenties en weer aarzelt over de goedkeuring van ondersteuning vanuit de lucht. More than 20,000 refugees - women, children, sick and elderly - flee for the main Dutch base at Potocari, three miles away. Meer dan 20.000 vluchtelingen - vrouwen, kinderen, zieken en ouderen - vluchten voor de belangrijkste Nederlandse basis in Potocari, drie mijl afstand.
12:05 pm 12u05 General Janvier authorizes air support, four hours after the request is submitted. Generaal Janvier machtigt air support, vier uur na de aanvraag is ingediend.
2:40 pm 14:40 Two Dutch F-16 Fighters drop two bombs on Serb positions. Twee Nederlandse F-16 jachtvliegtuigen neerzetten twee bommen op Servische posities. The Serbs threaten to kill Dutch hostages and shell refugees. De ServiŽrs dreigen te vluchtelingen te vermoorden Nederlandse gijzelaars en Shell. Further strikes are abandoned. Verdere stakingen zijn verlaten.
4:15 pm 16 uur 15 General Ratko Mladic enters Srebrenica to claim the town for the Bosnian Serbs. Generaal Ratko Mladic Srebrenica gaat naar de stad aanspraak maken op de voor de Bosnische ServiŽrs. He is accompanied by Serb camera crews. 5,000 refugees shelter inside the Dutch base. Hij wordt begeleid door Servische cameraploegen. 5.000 vluchtelingen een schuilplaats in de Nederlandse basis. More than 20,000 people seek refuge in nearby factories and fields. Meer dan 20.000 mensen hun toevlucht zoeken in de nabijgelegen fabrieken en velden.
4:45 pm 16:45 Serb soldiers arrive at Potocari. Servische soldaten komen op Potocari.
8:30 pm 20 uur 30 Mladic summons Colonel Karremans to a meeting. Mladic kolonel Karremans dagvaarding voor een vergadering. Colonel Karremans asks for food and medicine. Kolonel Karremans vraagt om voedsel en medicijnen. General Mladic delivers an ultimatum: the Muslims must hand over their weapons to guarantee their lives. Generaal Mladic levert een ultimatum: de moslims moeten hun wapens om het leven ervan te garanderen.
Midnight Middernacht The remaining weapons are carried away by Muslim defenders, who lead 15,000 men on a perilous 40 mile journey through mountains and minefields toward Muslim territory. De overige wapens zijn meeslepen door islamitische verdedigers, die mannen leiden 15.000 aan een gevaarlijke reis door de 40 mijl bergen en mijnenvelden in de richting van islamitische grondgebied. Mladic and General Krstic meet a delegation of Srebrenicans. Mladic en generaal Krstic voldoen aan een delegatie van Srebrenicans. Mladic again demands that weapons must be surrendered. Mladic eist opnieuw dat wapens moeten worden ingeleverd. He says: "Allah can't help you but Mladic can." Hij zegt: "Allah kan je niet helpen, maar Mladic kan."

July 12, 1995 12 juli 1995 Buses arrive to take women and children to Muslim territory, while the Serbs begin separating out all men from age 12 to 77. Bussen komen om kinderen te nemen vrouwen en islamitische grondgebied, terwijl de ServiŽrs te beginnen scheiden alle mannen vanaf 12 jaar tot 77. The Serbs insist that men must be questioned to identify Muslim War Criminals. De ServiŽrs dringen erop aan dat mannen moeten worden ondervraagd om criminelen te identificeren moslim Oorlog.

5:00 pm The buses are too frequent for the Dutch to monitor. 17:00 De bussen frequent zijn ook voor de Nederlanders om te controleren. Twenty-three thousand women and children will be deported in the next 30 hours. Hundreds of men are held in trucks and warehouses. The Serbs shell men attempting to flee through the mountains. Drie en twintig duizend vrouwen en kinderen zullen worden uitgezet in de komende 30 uur. Honderden mannen zijn aangehouden in vrachtwagens en magazijnen. De ServiŽrs shell mannen probeert te ontvluchten door de bergen. Hundreds are killed, while thousands wander the hills. Honderden zijn gedood, terwijl duizenden dwalen de heuvels.
July 13, 1995 13 juli 1995 Hundreds of men are captured as they try to flee through the mountains. Honderden mannen zijn gevangen genomen als ze proberen te vluchten door de bergen.

10:00 am 400 men are held in a Bratunac warehouse. 10:00 400 mannen worden aangehouden in een Bratunac magazijn.

Noon Dutch peacekeepers begin to carry out Serb demands to expel 5,000 refugees from their base. 'S middags Nederlandse blauwhelmen beginnen uit te voeren Servische eisen aan vluchtelingen te verdrijven 5.000 van hun basis. Many of these people will be killed by the Serb Army. Veel van deze mensen zullen worden gedood door de Servische leger.

4 pm-midnight Hundreds of exhausted men are captured trying to flee through the mountains. Zestien-middernacht Honderden uitgeputte mannen zijn gevangen proberen te ontvluchten door de bergen. In a nearby warehouse in Kravica Village, hundreds of prisoners are gunned down. In een nabijgelegen magazijn in Kravica Village, van de gevangenen zijn honderden neergeschoten. More than 1,000 men are killed in and around Srebrenica. Meer dan 1.000 mannen gedood in en rond Srebrenica. Lt. Vincent Egbers and 13 peacekeepers leave the Serb base at Nova Kasaba after being held for 24 hours. Lt Vincent Egbers en 13 vredessoldaten laat de Servische basis in Nova Kasaba na aangehouden voor 24 uur.
July 16, 1995 16 juli 1995 After five days of fleeing through the mountains from Serb attacks, the first refugees arrive in Muslim territory. Na vijf dagen van de vlucht door de bergen van de Servische aanvallen, de eerste vluchtelingen komen in de islamitische grondgebied.

Following negotiations between the UN and the Bosnian Serbs, the Dutch are at last permitted to leave Srebrenica. Na onderhandelingen tussen de VN en de Bosnische ServiŽrs, de Nederlanders zijn eindelijk toegestaan om Srebrenica te verlaten. Weapons, food and medical supplies are left behind. Wapens, voedsel en medische benodigdheden worden achtergelaten.

First reports of the massacre are now emerging. Eerste verslagen van het bloedbad zijn nu in opkomst. The head of the UN Mission in Bosnia, Yasushi Akashi, fails to report evidence of atrocities. Het hoofd van de VN-missie in BosniŽ, Yasushi Akashi, niet te melden bewijs van wreedheden.

Colonel Karremans calls the attack on Srebrenica "an excellently planned military operation." Kolonel Karremans noemt de aanval op Srebrenica "een uitstekend geplande militaire operatie." He makes no mention of the atrocities. Hij maakt geen melding van de wreedheden.

In the mountains around Srebrenica, the killing goes on for weeks. In de bergen rond Srebrenica, de moord gaat op voor weken.

Between July 12 and July 16, 1995, the Bosnian Serb Army kills over 7,000 Muslim men. Tussen 12 juli en 16 juli 1995, de Bosnisch-Servische leger doodt meer dan 7000 moslimmannen.


Ingezonden door: jeroen scholte - Datum: 09-10-2010 om 08:57:25

Stemmen

Gemmideld cijfer: 0.0 Aantal stemmen: 0
Login om te kunnen stemmen!

Overig

0 reactie(s)
Stuur naar een vriend(in)