Menu Gedichten CategorieŽn

Tijdlijn JoegoslaviŽ

1892 7 mei Broz Tito, de leider van JoegoslaviŽ (1943-1980), was Josip geboren.
(HN, 5/7/98) (HN, 5/7/98)

1903 Jun 11, King Alexander and Queen Draga of Belgrade were assassinated by members of the Serbia army. 1903 Jun 11, Koning Alexander en koningin Draga van Belgrado werden vermoord door leden van de Servische leger.
(HN, 6/11/98) (HN, 6/11/98)

1912 A small Balkan War broke out and was quelled by the major powers. 1912 een kleine Balkanoorlog uitbrak en werd beteugeld door de grote mogendheden. Albanian nationalism spurred repeated revolts against Turkish dominion and resulted in the First Balkan War in which the Turks were driven out of much of the Balkan Peninsula. Albanese nationalisme opstanden aangespoord herhaalde tegen de Turkse heerschappij en resulteerde in de Eerste Balkanoorlog, waarin de Turken waren verdreven een groot deel van het Balkanschiereiland.
(VD-HKp290)(Compuserve Online, Grolier's Amer. Acad. Enc./ Albania) (VD-HKp290) (Compuserve Online, Grolier's Amer. Acad. Enc. / AlbaniŽ)

1913 May 30, Conclusion of the First Balkan War. 1913 30 mei Afsluiting van de Eerste Balkanoorlog.
(HN, 5/30/98) (HN, 5/30/98)

1915 Oct 9, Belgrade, Serbia, surrendered to Central leaders. 9 oktober 1915, Belgrado, ServiŽ, overgeleverd aan Centraal-leiders.
(MC, 10/9/01) (MC, 10/9/01)

1917 Jul 20, The Pact of Corfu was signed between the Serbs, Croats & Slovenes to form Yugoslavia. 1917 20-jul-Pact van Corfu was De ondertekend tussen de ServiŽrs, Kroaten en Slovenen naar JoegoslaviŽ te vormen. [see Dec 1, 1918] [Zie 1 december 1918]
(www.fordham.edu/halsall/mod/1917yugoslavia1.html) (Www.fordham.edu/halsall/mod/1917yugoslavia1.html)

1918 Oct 29-1918 Oct 31, The Kingdom of Greater Serbia was proclaimed at Sarajevo in Bosnia bringing that state into what was later called Yugoslavia. 1918 oktober 29-1918 okt 31, Het Koninkrijk van Groot-ServiŽ was afgekondigd in Sarajevo in BosniŽ te brengen, dat staat in wat later de naam JoegoslaviŽ. [see Dec 1] [Zie 1 december]
(BWH, 1988) (BWH, 1988)

1918 Nov 1, Yugoslav battleship Viribus Unitis was sunk by Italians. 1918 1 nov slagschip Viribus Unitis werd Joegoslavische tot zinken gebracht door de Italianen.
(MC, 11/1/01) (MC, 11/1/01)

1918 Nov 7, The Yugoslav National Conference at Geneva decided on the union of Croatia and Slovenia with Serbia and Montenegro. 1918 7 nov De Joegoslavische Nationale Conferentie in GenŤve besloten de Unie van KroatiŽ en SloveniŽ met ServiŽ en Montenegro. [see Dec 1] [Zie 1 december]
(BWH, 1988) (BWH, 1988)

1918 Nov 24, Another proclamation took place of the United Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes. [see Dec 1] 1918 24 nov ander proclamatie vond plaats van het Verenigd Koninkrijk der Serven, Kroaten en Slovenen. [Zie 1 december]
(BWH, 1988) (BWH, 1988)

1918 Nov 26, Montenegro deposed its king who opposed union and voted to join the new Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes. 1918 Nov 26, Montenegro afgezet zijn koning die zich verzetten tegen vakbond en stemde Slovenen toetreden tot de nieuwe Koninkrijk van ServiŽrs, Kroaten en. [see Dec 1] [Zie 1 december]
(BWH, 1988) (BWH, 1988)

1918 Dec 1, The Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes [later in 1929 to be called Yugoslavia] was proclaimed by Alexander Karadjordjevic, the son of King Peter of Serbia. 01 december 1918, Het Koninkrijk van ServiŽrs, Kroaten en Slovenen [later in 1929 genoemd te worden JoegoslaviŽ] werd uitgeroepen door Alexander Karadjordjevic, de zoon van koning Peter van ServiŽ. It included the previously independent kingdoms of Serbia and Macedonia, the Hungarian-controlled regions of Croatia and Slovenia, the Austrian province of Dalmatia, Carniola and parts of Styria, Carinthia and Istria. Het omvatte de voorheen onafhankelijke koninkrijken van ServiŽ en MacedoniŽ, de Hongaars-gecontroleerde regio's van KroatiŽ en SloveniŽ, de Oostenrijkse provincie DalmatiŽ, Krain en delen van Stiermarken, KarinthiŽ en IstriŽ. King Alexander I renamed the Balkan state called the Kingdom of Serbs, Croats, and Slovenes to Yugoslavia in 1929. Koning Alexander I omgedoopt tot de Balkan-staat met de naam het Koninkrijk van ServiŽrs, Kroaten en Slovenen op JoegoslaviŽ in 1929.
(AP, 10/3/97)(HNQ, 3/26/99)(http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/map/yugoslavia/1900/) (AP, 10/3/97) (HNQ, 3/26/99) (http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/map/yugoslavia/1900/)

1918 Dec, Albanian leaders met at DurrŽs to discuss Albania's interests at the Paris Peace Conference. 1918 dec, Albanese leiders ontmoetten elkaar op Durres naar conferentie te bespreken AlbaniŽ belangen bij de Vrede van Parijs. When World War I ended the Italian armies occupied most of Albania, and Serbian, Greek and French armies occupied the remainder. Italian and Yugoslav powers began a struggle for dominance over Albanians. Toen de Eerste Wereldoorlog eindigde de Italiaanse legers bezette het grootste deel van AlbaniŽ, en de Servische, Griekse en Franse legers bezet de rest. Italiaanse en Joegoslavische bevoegdheden begon een strijd om de heerschappij over Albanezen.
(www, Albania, 1998) (Www, AlbaniŽ, 1998)

1918 Kosovo became part of the newly created Yugoslavia and was dominated by a Serbian monarchy until WW II. 1918 werd Kosovo werd een deel van de nieuw opgerichte JoegoslaviŽ en werd gedomineerd door een Servische monarchie tot WO II.
(SFC, 3/3/98, p.A8) (SFC, 3/3/98, p.A8)

1919 Oct 3, The Serbian, Croatian & Slavic (Yugoslavia) parliament agreed on an 8 hr work day. 1919 3 okt De Servische, Kroatische en Slavische talen (JoegoslaviŽ) het parlement overeenstemming bereikt over een 8 uur te werken dag.
(MC, 10/3/01) (MC, 10/3/01)

1921 Nov, Yugoslav troops invaded Albania; The League of Nations commission forced Yugoslav withdrawal and reaffirmed Albania's 1913 borders. 1921 Nov, Joegoslavische troepen binnengevallen AlbaniŽ; De Volkenbond Commissie gedwongen Joegoslavische terugtrekking en bevestigde AlbaniŽ 1913 grenzen.
(www, Albania, 1998) (Www, AlbaniŽ, 1998)

1923 Jun 27, Yugoslav Premier Nikola Pachitch was wounded by Serb attackers in Belgrade. 27 juni 1923, Premier Nikola Pachitch werd Joegoslavische gewond door Servische aanvallers in Belgrado.
(HN, 6/27/98) (HN, 6/27/98)

1923 Sep 10, In response to a dispute with Yugoslavia, Mussolini mobilized Italian troops on Serb front. 1923 10 sep In reactie op een geschil met JoegoslaviŽ, Mussolini troepen gemobiliseerd Italiaans op Servische front.
(HN, 9/10/98) (HN, 9/10/98)

1925 Mar 30, Stalin supported rights of non-Serbian Yugoslavians. 1925 Mar 30, Stalin ondersteund rechten van niet-Servische Joegoslaven.
(MC, 3/30/02) (MC, 3/30/02)

1927 Oct 28, Josip Broz (Tito) began a 7 months jail sentence in Croatia. 1927 okt 28, Josip Broz (Tito) begon 7 maanden gevangenisstraf in KroatiŽ.
(MC, 10/28/01) (MC, 10/28/01)

1928 Oct 6, In Yugoslavia Josip Broz (Tito) was sentenced to 5 years in jail. 1928 6 okt In JoegoslaviŽ Josip Broz (Tito) werd veroordeeld tot 5 jaar in de gevangenis.
(MC, 10/6/01) (MC, 10/6/01)

1929 Oct 3, The Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes formally changed its name to the Kingdom of Yugoslavia. 1929 3 okt Het Koninkrijk van ServiŽrs, Kroaten en Slovenen officieel veranderde haar naam in het Koninkrijk van JoegoslaviŽ. It included the regions of Serbia, Montenegro, Slovenia, Croatia, Bosnia, Herzegovina, and Macedonia. Het omvatte de gebieden van ServiŽ, Montenegro, SloveniŽ, KroatiŽ, BosniŽ, Herzegovina en MacedoniŽ. King Alexander I renamed the Balkan state called the Kingdom of Serbs, Croats, and Slovenes, Yugoslavia. Koning Alexander I omgedoopt tot de Balkan-staat met de naam het Koninkrijk van ServiŽrs, Kroaten en Slovenen, JoegoslaviŽ. The Kingdom had been formed on December 1, 1918 and was ruled by the Serbian Karageorgevic dynasty. Het Koninkrijk was opgericht op 1 december 1918 en werd geregeerd door de Servische Karageorgevic dynastie. It included the previously independent kingdoms of Serbia and Macedonia, the Hungarian-controlled regions of Croatia and Slovenia, the Austrian province of Dalmatia, Carniola and parts of Styria, Carinthia and Istria. Het omvatte de voorheen onafhankelijke koninkrijken van ServiŽ en MacedoniŽ, de Hongaars-gecontroleerde regio's van KroatiŽ en SloveniŽ, de Oostenrijkse provincie DalmatiŽ, Krain en delen van Stiermarken, KarinthiŽ en IstriŽ.
(AP, 10/3/97)(HN, 10/3/98)(HNQ, 3/26/99)(LCTH, 10/3/99) (AP, 10/3/97) (HN, 10/3/98) (HNQ, 3/26/99) (LCTH, 10/3/99)

1934 Mar 12, Josip Broz (Tito of Yugoslavia) was freed from jail. 1934 Mar 12, Josip Broz (Tito van JoegoslaviŽ) werd bevrijd uit de gevangenis.
(MC, 3/12/02) (MC, 3/12/02)

1934 Oct 9, In Marseilles, a Macedonian revolutionary associated with Croat terrorists in Hungary assassinated King Alexander of Yugoslavia and French Foreign Minister Louis Barthou. 1934 9 okt in Marseille, een Macedonische revolutionaire verband met Kroatische terroristen in Hongarije vermoord koning Alexander van JoegoslaviŽ en de Franse minister van Buitenlandse Zaken Louis Barthou. The two had been on a tour of European capitals in quest of an alliance against Nazi Germany. De twee waren op een tour van de Europese hoofdsteden, op zoek naar een alliantie tegen nazi-Duitsland. The assassinations brought the threat of war between Yugoslavia and Hungary, but confrontation was prevented by the League of Nations. De moorden brachten de dreiging van een oorlog tussen JoegoslaviŽ en Hongarije, maar de confrontatie werd verhinderd door de Volkenbond. 2 newsreel cameramen captured the assassination on film 2 filmjournaal cameramensen veroverde de moord op film
(HN, 10/9/98)(WSJ, 5/20/99, p.A8) (HN, 10/9/98) (WSJ, 5/20/99, p.A8)

c1934 In Yugoslavia after the assassination of King Alexander Father Momcilo Djujic met with Kosta Pecanac, president of the Chetnik movement and went on to form 11 Chetnik bands in his native Tromedja region. c1934 In JoegoslaviŽ na de moord op koning Alexander Vader Momcilo Djujic een ontmoeting met Kosta Pecanac, voorzitter van de Chetnik beweging en ging op regio formulier 11 Chetnik bands in zijn geboortestad Tromedja.
(SFC, 9/14/99, p.A23) (SFC, 9/14/99, p.A23)

1939-1945 During WW II Dr. Drachkovitch (1922-1996) fought the Nazis in Yugoslavia as part of the Chetnik resistance movement. 1939-1945 Tijdens de Tweede Wereldoorlog Dr Drachkovitch (1922-1996) vochten de nazi's in JoegoslaviŽ als onderdeel van de Chetnik verzetsbeweging. He came to the US in 1958 and became a leading Serbian intellectual figure and Hoover Institute scholar. Hij kwam naar de VS in 1958 en werd een leidende Servische intellectuele figuur en Hoover Instituut geleerde.
(SFC, 6/19/96, p.A20) (SFC, 6/19/96, p.A20)

1940 Rebecca West authored ďBlack Lamb and Grey Falcon,Ē an account of her travels in Yugoslavia beginning in 1936. 1940 Rebecca West auteur van "Black Lamb and Grey Falcon," een verslag van haar reizen in JoegoslaviŽ begin in 1936.
(West, BLGC, single volume 1943 ed.) (West, BLGC, enkel volume 1943 red.).

1941 Mar 20, Nazi German-Yugoslav pact was drawn. 1941 Mar 20, Duits-Joegoslavische pact was Nazi getrokken.
(MC, 3/20/02) (MC, 3/20/02)

1941 Mar 25, Yugoslavia joined the Axis powers. 1941 Mar 25, JoegoslaviŽ lid geworden van de As-mogendheden.
(HN, 3/24/98) (HN, 3/24/98)

1941 Mar 26, In Yugoslavia the pro-Axis Prince Paul was toppled in a palace revolution in Belgrade and Prince Peter was put in as head of state. 1941 Mar 26, In JoegoslaviŽ de pro-As Prince Paul werd omvergeworpen in een paleis revolutie in Belgrado en Prins Peter werd in als staatshoofd.
(SFC,10/29/97, p.A23) (SFC, 10/29/97, p.A23)

1941 Mar 27, Hitler signed Directive 27 for an assault on Yugoslavia. 1941 Mar 27, Hitler ondertekende richtlijn 27 voor een aanval op JoegoslaviŽ.
(MC, 3/27/02) (MC, 3/27/02)

1941 Apr 6, German Foreign Minister Joachim von Ribbentrop gave orders for the attack on Yugoslavia to roll forward. 6 april 1941, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Joachim von Ribbentrop gaf opdracht voor de aanval op JoegoslaviŽ om vooruit te rollen. Hitler ordered the Luftwaffe to bomb Belgrade prior to the final drive into the capital. Hitler beval de Luftwaffe naar Belgrado vůůr bom aan de eindoverbrenging in de hoofdstad. From August 6 to 10, more than 500 bombing sorties were flown against Belgrade, inflicting more than 17,500 fatalities. Van 6 augustus tot 10, dan 500 bombardementen sorties werden meer gevlogen tegen Belgrado, het toebrengen van meer dan 17.500 dodelijke slachtoffers. Most of the government officials fled, and the Yugoslav army began to collapse. Het merendeel van de ambtenaren gevlucht, en het Joegoslavische leger begon in te storten. German Luftwaffe Marshall Alexander Lohr commanded a surprise air attack on Belgrade and 17,000 died. Duitse Luftwaffe Marshall Alexander Lohr bevolen een verrassing luchtaanval op Belgrado en 17.000 stierven. Lohr was later tried and executed for the bombings. Lohr werd later berecht en geŽxecuteerd voor de bombardementen.
(www.thehistorynet.com/wwii/blbelgradebybluff/)(SFC, 4/8/99, p.A10)(WSJ, 5/20/99, p.A21) (Www.thehistorynet.com/wwii/blbelgradebybluff/) (SFC, 4/8/99, p.A10) (WSJ, 5/20/99, p.A21)
1941 Apr 6, German troops invaded Yugoslavia and Greece. 1941 Apr 6, vielen Duitse troepen JoegoslaviŽ en Griekenland. Italian and Albanian forces attacked and jointly occupied Yugoslavia. Italiaanse en Albanese troepen aangevallen en gezamenlijk bezette JoegoslaviŽ. Germany, with support of Italy and other allies defeated Greece and Yugoslavia. Duitsland, met steun van ItaliŽ en andere bondgenoten versloeg Griekenland en JoegoslaviŽ.
(WUD, 1944, p.1683)(SFC, 4/5/97, p.A20)(www, Albania, 1998) (WUD, 1944, p.1683) (SFC, 4/5/97, p.A20) (www, AlbaniŽ, 1998)

1941 Apr 13, German troops captured Belgrade, Yugoslavia. 1941 Apr 13, de Duitse troepen gevangen Belgrado, JoegoslaviŽ.
(HN, 4/13/99) (HN, 4/13/99)

1941 Apr 17, Yugoslavia surrendered to Germany ending 11 days of futile resistance against the invading German Wehrmacht. 1941 Apr 17, JoegoslaviŽ overgegeven aan Duitsland eindigt 11 dagen van vergeefse verzet tegen de binnenvallende Duitse Wehrmacht. More than 300,000 Yugoslav officers and soldiers were taken prisoner. Meer dan 300.000 Joegoslavische officieren en soldaten werden gevangen genomen. Italian and Albanian forces attacked and jointly occupied Yugoslavia. Italiaanse en Albanese troepen aangevallen en gezamenlijk bezette JoegoslaviŽ.
(SFC, 4/5/97, p.A20)(AP, 4/17/97)(MC, 4/17/02) (SFC, 4/5/97, p.A20) (AP, 4/17/97) (MC, 4/17/02)

1941 Jul 4, Politburo of Yugoslav communist party reorganized. 1941 Jul 4, het Politbureau van de Joegoslavische communistische partij gereorganiseerd.
(Maggio) (Maggio)

1941 Oct, Josip Broz Tito, Yugoslav communist leader, directed the organizing of Albanian communists. 1941 Oct, Josip Broz Tito, Joegoslavische communistische leider, gericht het organiseren van de Albanese communisten.
(www, Albania, 1998) (Www, AlbaniŽ, 1998)

1941 Nov 1, Chetniks attacked Tito's partisans in Uzice, Yugoslavia. 1941 Nov 1, Chetniks Tito's partizanen aangevallen in Uzice, JoegoslaviŽ.
(MC, 11/1/01) (MC, 11/1/01)

1941 British writer Rebecca West, pen name for Cicely Isabel Fairfield (1892-1983), authored ďBlack Lamb and Grey Falcon,Ē on the history and culture of Yugoslavia. 1941 Britse schrijver Rebecca West, pseudoniem voor Cicely Isabel Fairfield (1892-1983), auteur van "Black Lamb and Grey Falcon," over de geschiedenis en de cultuur van JoegoslaviŽ.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Rebecca_West) (Http://en.wikipedia.org/wiki/Rebecca_West)

1941-1942 Some 97% of the Gottscheers were moved north within Slovenia from the area of Kocevje to Rann (later Brezice). Their peak population numbered some 25,000. 1941-1942 ongeveer 97% van de Gottscheers werden ten noorden verplaatst binnen SloveniŽ uit de omgeving van Kocevje om Rann (later Brezice). Hun piek bevolking telde ongeveer 25.000. They were driven out of their new homes by Yugoslav partisans after which they wound up in Austria and then dispersed around the world. Ze werden verdreven van hun nieuwe huis door Joegoslavische partizanen waarna ze geliquideerd in Oostenrijk en vervolgens verspreid over de hele wereld.
(SFC, 6/16/99, p.A12) (SFC, 6/16/99, p.A12)

1942 Jun, In Yugoslavia Momcilo Djujic (d.1999 at 92), warrior-priest, was conferred the title of "vojvoda" by Gen'l. 1942 Jun, In JoegoslaviŽ Momcilo Djujic (d.1999 op 92), krijger-priester, werd toegekend de titel van "vojvoda" door Gen'l. Dragoljub "Draza" Mihailovic, commander of the royalist Chetniks, for bravery and devotion to the Orthodox Church and the exiled monarchy. Dragoljub "Draza" Mihailovic, commandant van de royalistische Chetniks, voor moed en toewijding aan de Orthodoxe Kerk en de verbannen monarchie.
(SFC, 9/14/99, p.A23) (SFC, 9/14/99, p.A23)

1942 Robert St. John (1902-2003), American war journalist, authored ďFrom the Land of Silent People,Ē an account of his war experiences in the Balkans. 1942 Robert St. John (1902-2003), Amerikaanse oorlog journalist, auteur van "Uit het land van de Silent People", een verslag van zijn ervaringen in de oorlog op de Balkan.
(SFC, 2/10/03, p.B5) (SFC, 2/10/03, p.B5)

1943 Nov 29, In Yugoslavia partisan Tito formed a temporary government in Jajce, Bosnia. 1943 29 nov In JoegoslaviŽ partijdige Tito vormde een tijdelijke regering in Jajce, BosniŽ.
(MC, 11/29/01) (MC, 11/29/01)

1943 Fitzroy Maclean parachuted into German-occupied Yugoslavia as Brigadier commanding the British Military Mission to the Tito partisans. 1943 Fitzroy Maclean geparachuteerd in het Duits-bezette JoegoslaviŽ als commandant van de brigade Britse Militaire Missie bij de partizanen van Tito. He later wrote his memoir: "Eastern Approaches" that described his 2-years there. Hij later schreef zijn memoires: "Oost-Approaches" dat jaren beschreef zijn 2-er.
(SFC, 4/2/99, p.A20) (SFC, 4/2/99, p.A20)

1943-1947 Thousands of Italians were killed by Yugoslav partisans in and around the Istrian peninsula, which had fallen to Italy after the 1st world war. 1943-1947 Duizenden Italianen werden gedood door Joegoslavische partizanen in en rond het schiereiland IstriŽ, dat had ItaliŽ gedaald tot na de 1e wereldoorlog. Mussolini's fascists had brutally Italianized the peninsula prior to the arrival of the partisans. Mussolini's fascisten was bruut Italianized het schiereiland voorafgaand aan de aankomst van de partizanen.
(Econ, 8/28/04, p.48) (ECON, 8/28/04, p.48)

1944 May 25, In Yugoslavia partisan leader Tito escaped the Germans surrounding Bosnia. 1944 25, in JoegoslaviŽ partijdige leider Tito ontsnapt aan de Duitsers rond BosniŽ.
(SC, 5/25/02) (SC, 5/25/02)

1944 Aug 12, British Prime Minister Churchill and Yugoslav partisan leader Tito met in Naples. 1944 Aug 12, de Britse premier Churchill en de Joegoslavische partizanen leider Tito ontmoette in Napels.
(MC, 8/12/02) (MC, 8/12/02)

1944 Oct 20, The Yugoslav cities of Belgrade and Dubrovnik were liberated during World War II. 1944 okt 20, De Joegoslavische steden Belgrado of Dubrovnik werden bevrijd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Russian and Yugoslavian troops were freed. Russische en Joegoslavische troepen werden bevrijd.
(AP, 10/20/97)(MC, 10/20/01) (AP, 10/20/97) (MC, 10/20/01)

1945 Mar 7, In Yugoslavia the Communist government of Tito formed. 1945 7 mrt In JoegoslaviŽ de communistische regering van Tito gevormd.
(MC, 3/7/02)(AP, 10/20/02) (MC, 3/7/02) (AP, 10/20/02)

1945 May 2, German Army in Italy surrendered. 1945 mei 2, Duitse leger in ItaliŽ overgegeven.
(MC, 5/2/02) (MC, 5/2/02)
1945 May 2, Yugoslav troops occupied Trieste. 1945 mei 2, Joegoslavische troepen bezetten Trieste.
(MC, 5/2/02) (MC, 5/2/02)

1945 May-Jun, Some 40,000 anti-Soviet Cossacks, who had surrendered to the British in Austria, were turned over to the Red Army. 1945 mei-jun, Ongeveer 40.000 anti-Sovjet-Kozakken, die had overgegeven aan de Britten in Oostenrijk, werden overgedragen aan het Rode Leger. Some 30,000 Yugoslavs were handed over to Tito under the pretense that they were being sent to Italy. Ongeveer 30.000 Joegoslaven werden overhandigd aan Tito onder het voorwendsel dat ze werden verstuurd naar ItaliŽ. The Yugoslavs (mostly Croatian soldiers) were locked into trains and taken to Slovenia, where they were shot and buried in mass graves. De Joegoslaven (meestal Kroatische soldaten) werden opgesloten in treinen en meegenomen naar SloveniŽ, waar ze werden doodgeschoten en begraven in massagraven.
(WSJ, 3/17/98, p.A16)(SFC, 6/17/99, p.C3) (WSJ, 3/17/98, p.A16) (SFC, 6/17/99, p.C3)

1945 Dec 22, The US recognized Tito's government in Yugoslavia. 1945 22 dec De VS erkende Tito's regering in JoegoslaviŽ.
(HN, 12/22/98) (HN, 12/22/98)

1945 Kosovo became part of the post-war Communist Yugoslavia under Tito. 1945 werd Kosovo een deel van de naoorlogse communistische JoegoslaviŽ onder Tito.
(SFC, 3/3/98, p.A8) (SFC, 3/3/98, p.A8)

1945 An uprising in Kosovo, Yugoslavia, was put down by Tito's Communists. 1945 een opstand in Kosovo, JoegoslaviŽ, werd neergeslagen door Tito's communisten.
(SFC, 3/14/98, p.A8) (SFC, 3/14/98, p.A8)

1945 Some 13,000 pro-Nazi soldiers and civilians were executed as the WWIII ended. 1945 Ongeveer 13.000 pro-nazi soldaten en burgers werden geŽxecuteerd als de WOIII beŽindigd. In 2009 Croatia asked that charges be brought against Simo Dubajic (86), a former major in the Yugoslav army, on suspicion of ordering the executions. In 2009 KroatiŽ gevraagd dat de tarieven worden ingesteld tegen Simo Dubajic (86), een voormalige majoor in het Joegoslavische leger, op verdenking van het bestellen van de executies.
(SFC, 4/1/09, p.A2) (SFC, 4/1/09, p.A2)

1946 Feb. 1, Yugoslavia declared itself a republic. 1 februari 1946, JoegoslaviŽ verklaarde zichzelf een republiek.
(G&M, 2/1/96, pA-2) (G & M, 2/1/96, pA-2)

1946 Apr 18, US recognized Tito's Yugoslavia govt. 1946 Apr 18, VS erkende Tito's JoegoslaviŽ govt.
(MC, 4/18/02) (MC, 4/18/02)

1946 Jul 17, Dragoljub "Draza" Mihailovic (53), Yugoslav general, Chetnik leader, and Nazi collaborator, was executed. 1946 Jul 17, "Draza" Mihailovic (53), Joegoslavische algemeen Chetnik leider en nazi-collaborateur, was Dragoljub uitgevoerd.
(MC, 7/17/02) (MC, 7/17/02)

1946 Jul, Albania signed a treaty of friendship with Yugoslavia; Yugoslav advisors and grain began pouring into Albania. 1946 Jul, AlbaniŽ, ondertekend een verdrag van vriendschap met JoegoslaviŽ; Joegoslavische adviseurs en graan begon te gieten in AlbaniŽ.
(www, Albania, 1998) (Www, AlbaniŽ, 1998)

1948 Mar 25, The Italians banned a compromise with Yugoslavia and demanded the return of Trieste. 1948 Mar 25, De Italianen verboden een compromis met JoegoslaviŽ en eiste de terugkeer van Trieste.
(HN, 3/24/98) (HN, 3/24/98)

1948 Jun, Cominform expelled Yugoslavia; Albanian leaders launched an anti-Yugoslav propaganda campaign, cut economic ties, and forced Yugoslav advisors to leave. Later on the treaty of friendship with Yugoslavia was abrogated; Hoxha began purging high-ranking party members accused of "Titoism"; Soviet Union began economic aid to Albania. 1948 Jun, Cominform uitgezet JoegoslaviŽ; Albanese leiders begonnen met een anti-Joegoslavische propaganda campagne, knippen economische banden, en gedwongen Joegoslavische adviseurs om te vertrekken;. Later het verdrag van vriendschap met JoegoslaviŽ werd ingetrokken Hoxha begon purgeren hooggeplaatste partijleden beschuldigd van " Titoisme "; Sovjet-Unie begon de economische steun aan AlbaniŽ.
(www, Albania, 1998) (Www, AlbaniŽ, 1998)

1948 Albanian Communist Party leaders voted to merge Albanian and Yugoslav economies and militaries. 1948 Albanese Communistische Partij leiders stemden legers samenvoegen Albanese en Joegoslavische economieŽn en.
(www, Albania, 1998) (Www, AlbaniŽ, 1998)

1949 Jun-1949 Jul, Tito concluded a treaty with the Western powers after Yugoslavia's economic relations with the Soviet Union and satellite countries were broken off. 1949 juni-1949 Jul, Tito een verdrag gesloten met de westerse mogendheden na de economische betrekkingen van JoegoslaviŽ met de Sovjet-Unie en satellietstaten werden afgebroken.
(WUD, 1994, p.1684) (WUD, 1994, p.1684)

1949 The Yugoslav Republic received a $20 million US loan. 1949 De Joegoslavische Republiek kreeg een $ 20 miljoen US lening.
(SFC, 4/24/99, p.A10) (SFC, 4/24/99, p.A10)

1950-1959 In Yugoslavia Tito's security chief, Alexander Rankovic, a Serb, repressed Kosovo separatism. 1950-1959 in Tito's JoegoslaviŽ veiligheid chief, Alexander Rankovic, een ServiŽr, verdrongen Kosovo separatisme.
(SFC, 3/3/98, p.A8) (SFC, 3/3/98, p.A8)

1951 Nov 14, United States and Yugoslavia signed a military aid pact. 1951 14 nov Verenigde Staten en JoegoslaviŽ tekende een militaire steun pact.
(HN, 11/14/98) (HN, 11/14/98)

1952 Dec 17, Yugoslavia broke relations with the Vatican. 1952 Dec 17, JoegoslaviŽ brak de betrekkingen met het Vaticaan.
(HN, 12/17/98) (HN, 12/17/98)

1953 Jan 14, Josip Broz Tito was elected president of Yugoslavia by the country's Parliament. 1953 Jan 14, Josip Broz Tito werd verkozen tot president van JoegoslaviŽ door land Parlement.
(AP, 1/14/98) (AP, 1/14/98)

1953 Feb 28, Greece, Turkey and Yugoslavia signed a 5-year defense pact in Ankara. 1953 Feb 28, Griekenland, Turkije en JoegoslaviŽ, ondertekend een 5-jarige verdediging pact in Ankara.
(HN, 2/28/98) (HN, 2/28/98)

1953 Dec 5, Italy and Yugoslavia agreed to pull troops out of the disputed Trieste border. 05 december 1953, ItaliŽ en JoegoslaviŽ overeengekomen om troepen te trekken uit de omstreden Trieste grens.
(HN, 12/5/98) (HN, 12/5/98)

1955 May 26, Khrushchev arrived in Belgrade, Yugoslavia. 1955 26 mei Chroesjtsjov aangekomen in Belgrado, JoegoslaviŽ.
(MC, 5/26/02) (MC, 5/26/02)

1961 Ivo Andric of Yugoslavia won the Nobel Prize in Literature. 1961 Ivo Andric JoegoslaviŽ won de Nobelprijs voor de Literatuur.
(AP, 10/8/09) (AP, 10/8/09)

1961 The Non-Aligned Movement (NAM) was founded in Belgrade by Third World leaders such as India's Jawaharlal Nehru, Egypt's Gamal Abdul Nasser and Indonesia's Achmad Sukarno, under the aegis of Yugoslavia's Josip Broz Tito, to try to avoid alignment with either the United States or the Soviet Union. 1961 De Non-Aligned Movement (NAM) is opgericht in Belgrado door de Derde Wereld leiders zoals India Jawaharlal Nehru, Egypte Gamal Abdul Nasser en de Indonesische Achmad Soekarno, onder auspiciŽn van JoegoslaviŽ Josip Broz Tito, om te proberen de Verenigde voorkomen afstemming met ofwel de Staten of de Sovjet-Unie.
(Reuters, 9/10/06) (Reuters, 9/10/06)

1963 Apr 7, Yugoslavia proclaimed itself a Socialist republic. 7 april 1963, JoegoslaviŽ zichzelf uitgeroepen tot een socialistische republiek.
(HN, 4/7/97) (HN, 4/7/97)

1963 Jul 26, Skopje, Yugoslavia, was destroyed by earthquake and over 1,000 were killed. 1963 Jul 26, Skopje, JoegoslaviŽ, werd verwoest door een aardbeving en meer dan 1.000 werden gedood.
(MC, 7/26/02) (MC, 7/26/02)

1963 Dr. Ivo John Lederer (d.1998 at 68) authored ďYugoslavia at the Peace Conference.Ē He was the founder and director of the Center for Russian and East European Studies at Stanford Univ. 1963 dr. Ivo John Lederer (d.1998 op 68) auteur van "JoegoslaviŽ op de Vredesconferentie." Hij was de oprichter en directeur van het Centrum voor Russische en Oost-Europese Studies aan de Stanford Univ.
(SFC, 6/26/98, p.D4) (SFC, 6/26/98, p.D4)

1967 In Marburg, Germany, a disease believed to be caused from African monkeys infected 31 people in a laboratory. 1967 In Marburg, Duitsland, een ziekte vermoedelijk worden veroorzaakt van de Afrikaanse apen besmet 31 mensen in een laboratorium. The virus came to be called the Marburg virus. Het virus werd genoemd het Marburgvirus. Seven people died in Germany and Yugoslavia from the virus. Zeven mensen stierven in Duitsland en JoegoslaviŽ van het virus. It was traced to infected vervet monkeys from Uganda cut up for polio research. Het was terug te voeren op besmette vervet apen uit Oeganda versneden voor polio-onderzoek.
(SFC, 5/7/99, p.D2)(Econ, 8/18/07, p.40) (SFC, 5/7/99, p.D2) (Econ, 8/18/07, p.40)

1968 In Yugoslavia Tito purged Serbian novelist Dobrica Cosic (b.1921) for nationalism. 1968 In JoegoslaviŽ Tito gespoeld Servische schrijver Dobrica Cosic (b.1921) voor het nationalisme. Cosic developed a complex and paradoxical theory of Serbian national persecution that later evolved into the Greater Serbian program of Slobodan Milosevic. COSIC ontwikkelde een complexe en paradoxale theorie van de Servische nationale vervolging die later uitgroeide tot de Grote Servische programma van Slobodan Milosevic. Cosic later became the first president of the Federal Republic of Yugoslavia (1992 to 1993). COSIC werd later de eerste president van de Federale Republiek JoegoslaviŽ (1992 tot 1993).
(WSJ, 5/7/99, p.A18)(http://en.wikipedia.org/wiki/Dobrica_%C4%86osi%C4%87) (WSJ, 5/7/99, p.A18) (http://en.wikipedia.org/wiki/Dobrica_% C4% 86osi% C4% 87)

1970 Nov 3, King Peter II of Yugoslavia died in a hospital in Denver, Colorado. 1970 3 nov Koning Peter II van JoegoslaviŽ overleed in een ziekenhuis in Denver, Colorado. He had been forced into exile three weeks after his country was invaded by Nazi Germany. He was buried in the Liberty Easter Serbian Orthodox Monastery in Liberty, Illinois. Hij was gedwongen in ballingschap te gaan drie weken na zijn land werd binnengevallen door nazi-Duitsland. Hij werd begraven in de Liberty Pasen Servisch-orthodoxe klooster in Liberty, Illinois. He was the 1st European king or queen to die and be buried in the US. Hij was de eerste Europese koning of koningin te sterven en begraven worden in de VS.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_II_of_Yugoslavia) (Http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_II_of_Yugoslavia)

1972 Jun 5, Yugoslav president Tito (1892-1980) visited the USSR and received the Order of Lenin, the highest national order of the USSR. 1972 Jun 5, Joegoslavische president Tito (1892-1980) bezocht de Sovjet-Unie en ontving de Orde van Lenin, de hoogste nationale orde van de USSR.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Josip_Broz_Tito) (Http://en.wikipedia.org/wiki/Josip_Broz_Tito)

1973 Dec 2, Monica Seles, tennis star (US Open 1992), was born in Novi Sad, Yugoslavia. 2 december 1973, Monica Seles, tennisster (US Open 1992), werd geboren in Novi Sad, JoegoslaviŽ.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Monica_Seles) (Http://en.wikipedia.org/wiki/Monica_Seles)

1974 Aug 30, In Yugoslavia an express train, traveling from Belgrade to Germany, ran full speed into a Zagreb, Croatia, rail yard killing 152. 1974 aug 30, In JoegoslaviŽ een sneltrein, reizen van Belgrado naar Duitsland, rende op volle snelheid in een Zagreb, KroatiŽ, spooremplacement doden 152.
(www.cmj.hr/2001/42/6/12.htm)(SFC, 6/4/98, p.A15) (Www.cmj.hr/2001/42/6/12.htm) (SFC, 6/4/98, p.A15)

1974 In Yugoslavia under Tito a decentralized federal system allowed the Kosovo region to develop its own security, judiciary, defense, foreign relations and social control. Mahmut Bakalli drafted a constitution that gave the region a status equivalent in most respects to the other republics of Yugoslavia. 1974 In JoegoslaviŽ onder Tito een gedecentraliseerd federaal systeem toegestaan de Kosovo-regio om de leiding te ontwikkelen haar eigen veiligheid, de rechterlijke macht, defensie, buitenlandse betrekkingen en sociale. Mahmut Bakalli een ontwerp voor een grondwet die gaf de regio een status die gelijkwaardig is in de meeste opzichten aan de andere republieken van JoegoslaviŽ .
(SFC, 3/3/98, p.A8)(SFC, 11/11/98, p.A16)(www, Albania, 1998)(SFC, 3/27/99, p.A13) (SFC, 3/3/98, p.A8) (SFC, 11/11/98, p.A16) (www, AlbaniŽ, 1998) (SFC, 3/27/99, p.A13)

1979 Jun 20, Nikola Kavaja (d.2008 at 77) hijacked a US passenger jet with the intention of crashing it into Yugoslav Communist Party headquarters in Belgrade. 1979 Jun 20, Nikola Kavaja (d.2008 op 77) gekaapt een Amerikaanse passagiersvliegtuig met de bedoeling te crashen in de Joegoslavische Communistische Partij hoofdkwartier in Belgrado. He abandoned his hijack mission in Ireland, saying at the time he was not sure of the exact location of the downtown party office and did not want innocent civilians to die if the jet missed the target. Hij verliet zijn kapen missie in Ierland, zeggen op het moment dat hij niet zeker was van de exacte locatie van de binnenstad partij kantoor en wilde niet onschuldige burgers te sterven als de jet miste het doel.
(AP, 11/12/08)(www.nytimes.com/2008/11/12/world/europe/12kavaja.html) (AP, 11/12/08) (www.nytimes.com/2008/11/12/world/europe/12kavaja.html)

1980 May 4, Marshal Josip Broz Tito (b.1892), Communist dictator of Yugoslavia (1943-1980), died three days before his 88th birthday. 1980 4 mei maarschalk Josip Broz Tito (b.1892), de communistische dictator van JoegoslaviŽ (1943-1980), overleed drie dagen voor zijn 88ste verjaardag. He was a Croat and tried to spread the Serbs out over the six Yugoslav republics so that they would not dominate the country. Hij was een Kroatische ServiŽrs en probeerde zich uit over de de zes Joegoslavische republieken, zodat ze niet zou land domineren. His policy was considered a major cause of the Bosnian war in the '90s. Zijn beleid werd beschouwd als een belangrijke oorzaak van de oorlog in BosniŽ in de jaren '90.
(AP, 5/4/97)(http://en.wikipedia.org/wiki/Josip_Broz_Tito)(WSJ, 8/8/95, p. A-10)(WSJ, 6/11/96, p.A14) (AP, 5/4/97) (http://en.wikipedia.org/wiki/Josip_Broz_Tito) (WSJ, 8/8/95, blz. A-10) (WSJ, 6/11/96, blz. A14)

1981 Mar 26, Police and Albanian demonstrators battled in Kosovo. 1981 Mar 26, politie en Albanese demonstranten vochten in Kosovo.
(www.ucpress.edu/books/pages/8454/8454.ch01.html) (Www.ucpress.edu/books/pages/8454/8454.ch01.html)

1981 Mar, Kosovar Albanian students organized protests seeking that Kosovo become a Republic within Yugoslavia. 1981 Mar, Albanese studenten georganiseerde protesten op zoek naar dat Kosovo Republiek geworden binnen JoegoslaviŽ. The protests were harshly contained by the centralist Yugoslav and Serbian governments. De protesten werden hardhandig opgenomen door de centralistische Joegoslavische en Servische regeringen.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Serbs_in_Kosovo) (Http://en.wikipedia.org/wiki/Serbs_in_Kosovo)

1981 Apr 5, It was reported that Yugoslav authorities appeared to be sending extra militia units to the southern province of Kosovo after nationalist demonstrations in which 35 people were injured and scores arrested. 1981 Apr 5, werd gemeld dat de Joegoslavische autoriteiten leken te sturen extra militie-eenheden naar de zuidelijke provincie Kosovo, nadat de nationalistische demonstraties waarbij 35 mensen raakten gewond en tientallen gearresteerd.
(http://tinyurl.com/2n6atk) (Http://tinyurl.com/2n6atk)

1981 Dec 1, 180 people were killed when a chartered Yugoslav DC-9 jetliner slammed into a mountain while approaching Ajaccio Airport in Corsica. 01 december 1981, 180 mensen werden gedood toen een gecharterde DC-9 Joegoslavische straalvliegtuig knalde tegen een berg bij het naderen van Ajaccio Airport in Corsica.
(AP, 12/1/01) (AP, 12/1/01)

1984 Feb 8, Winter Olympics opened in Sarajevo, Yugoslavia. 1984 8 feb Olympische Winterspelen geopend in Sarajevo, JoegoslaviŽ.
(HN, 2/7/97) (HN, 2/7/97)

1988 Oct 9, Yugoslav President Raif Dizdarevic warned citizens in a national radio and television address that continued nationalist and economic unrest could lead to a state of emergency. 1988 9 okt Joegoslavische president Raif Dizdarevic waarschuwde burgers in een nationale radio-en televisie-mailadres dat onrust bleef nationalistische en economische kan leiden tot een noodtoestand.
(AP, 10/9/98) (AP, 10/9/98)

1988 In Slovenia journalists of the weekly magazine Mladina ran news stories about secret arms deals between Yugoslavia and Ethiopia as well as political corruption. 1988 In SloveniŽ journalisten van het weekblad Mladina liep nieuwsberichten over geheime wapenhandel tussen JoegoslaviŽ en EthiopiŽ en politieke corruptie.
(SFC, 4/14/97, p.A8) (SFC, 4/14/97, p.A8)

1989 Iraq sent 19 Soviet-built MiG-21s and MiG-23s for maintenance to a plant in Zagreb, Croatia, which was part Yugoslavia. 1989 Irak 23s verzonden 19 Sovjet-MiG-21s gebouwd en MiG-voor onderhoud aan een fabriek in Zagreb, KroatiŽ, die JoegoslaviŽ was een onderdeel. They were moved to Serbia in 1991 and got stuck there because of an embargo. Ze werden overgebracht naar ServiŽ in 1991 en kreeg daar vast vanwege een embargo. Over the following years most were cannibalized, abandoned and rendered useless. Gedurende de volgende jaren zijn de meeste werden gekannibaliseerd, verlaten en onbruikbaar.
(AP, 8/31/09) (AP, 8/31/09)

1990 Feb 25, Enver Hadri, a human rights leader, was allegedly shot in the head by Veselin Vukotic and two other men while he was stopped at a traffic light in Brussels, Belgium. 1990 25 feb Hadri, een mensenrechten-leider, werd Enver naar verluidt in het hoofd geschoten door Veselin Vukotic en twee andere mannen terwijl hij was gestopt bij een stoplicht in Brussel, BelgiŽ. Hadri had papers on him incriminating former Yugoslav President Slobodan Milosevic in assassinations. Hadri had papieren op hem belastende voormalige Joegoslavische president Slobodan Milosevic in moorden. All three gunmen were believed to be hitmen working for the Yugoslav secret service. Alle drie schutters werden verondersteld te zijn huurmoordenaars die werken voor de Joegoslavische geheime dienst. Veselin was arrested in Spain in 2006. Veselin werd gearresteerd in Spanje in 2006.
(AP, 2/27/06) (AP, 2/27/06)

1990 Dec 23, Slovenians voted overwhelmingly in favor of independence and their republic's secession from Yugoslavia. 1990 23 dec gestemd Slovenen overweldigend in het voordeel van onafhankelijkheid en hun republiek afscheiding van JoegoslaviŽ.
(AP, 12/23/00)(www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3407.htm) (AP, 12/23/00) (www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3407.htm)

1991 Mar 19, Ending several days of ominous silence, the Yugoslav army declares it will not permit Yugoslavia to dissolve into civil war. 1991 19 mrt Ending enkele dagen onheilspellende stilte, het Joegoslavische leger verklaart het zal niet toestaan dat JoegoslaviŽ op te lossen in een burgeroorlog.
(AP, 3/19/03) (AP, 3/19/03)

1991 Jun 21, US Secretary of State James Baker visited Yugoslavia, where he pleaded for a peaceful solution to multi-ethnic conflicts that were threatening to erupt into civil war. 1991 Jun 21, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken James Baker bezocht JoegoslaviŽ, waar hij pleitte voor een vreedzame oplossing voor multi-etnische conflicten die dreigden te barsten in een burgeroorlog.
(AP, 6/21/01) (AP, 6/21/01)

1991 Jun 24, Croatia and Slovenia voted to declare independence unless some new agreement was reached among the Yugoslav republics. 1991 Jun 24, KroatiŽ en SloveniŽ gestemd voor de onafhankelijkheid te verklaren, tenzij een aantal nieuwe overeenkomst werd bereikt tussen de Joegoslavische republieken.
(SFC, 6/11/96, p.A14) (SFC, 6/11/96, p.A14)

1991 Jun 25, In Yugoslavia the Proclamation of Independence was read to the people of Ljubljana, Slovenia. 1991 Jun 25, In JoegoslaviŽ de onafhankelijkheidsverklaring werd voorgelezen aan de mensen van Ljubljana, SloveniŽ.
(SSFC, 8/18/02, p.C6) (SSFC, 8/18/02, p.C6)
1991 Jun 25, The civil war in Yugoslavia began when Croatia and Slovenia proclaimed independence from Yugoslavia. 1991 Jun 25, De burgeroorlog in JoegoslaviŽ begon toen KroatiŽ en SloveniŽ de onafhankelijkheid uitgeroepen van JoegoslaviŽ. Croatia voted to declare independence with Franjo Tudjman as president. KroatiŽ stemde tot president te verklaren onafhankelijkheid met Franjo Tudjman als. Following months of unsuccessful talks among Yugoslavia's six republics about the future of the federation, the western republics of Croatia and Slovenia declared their independence. Na maanden van mislukte onderhandelingen tussen JoegoslaviŽ zes republieken over de toekomst van de federatie, de westelijke republieken KroatiŽ en SloveniŽ hun onafhankelijkheid uit. Entities of Yugoslavia began to split off leaving Serbia and Montenegro. Entiteiten van JoegoslaviŽ begon af te splitsen verlaten ServiŽ en Montenegro.
(SFC,10/16/97, p.A12)(AP, 6/25/01)(www.factmonster.com/ce6/world/A0857636.html) (SFC, 10/16/97, p.A12) (AP, 6/25/01) (www.factmonster.com/ce6/world/A0857636.html)

1991 Jun 27, Yugoslav army tanks and helicopters attacked Slovenia. 1991 Jun 27, Joegoslavische leger tanks en helikopters aangevallen SloveniŽ. Fighting broke out between Serbian and Croatian militias. Gevechten uitbraken tussen Servische en Kroatische milities. The Slovene militia trapped an armored column and captured 2,000 soldiers. De Sloveense militie gevangen een gepantserde kolom en gevangen 2.000 soldaten. The prisoners were released and an agreement was reached for Slovenia to control its own borders after a 90 day period of int'l. De gevangenen werden vrijgelaten en werd een akkoord bereikt voor SloveniŽ om grenzen te controleren zijn eigen na een periode van 90 dagen van Int'l. observation. observatie.
(SFC, 6/11/96, p.A14)(SFC,10/16/97, p.A12) (SFC, 6/11/96, p.A14) (SFC, 10/16/97, p.A12)

1991 Sep 21, Yugoslav army tanks and artillery began an invasion of eastern Croatia. 1991 21-sep-Joegoslavische leger tanks en artillerie begon een invasie van Oost-KroatiŽ. The Croats said that some 600 soldiers and 1200 civilians perished in the 3-month bombardment of Vukovar by rebel Serbs. De Kroaten zei dat ongeveer 600 soldaten en 1200 burgers zijn omgekomen in de 3-maands bombardement van Vukovar door rebellen ServiŽrs.
(SFC, 6/11/96, p.A14) (SFC, 6/28/97, p.A10) (SFC, 6/11/96, p.A14) (SFC, 6/28/97, p.A10)

1991 Sep 25, The UN Security Council unanimously passed Resolution 713 that imposed a worldwide arms embargo against Yugoslavia and all its warring factions. 1991 sep 25, De VN-Veiligheidsraad unaniem resolutie 713 dat embargo een wereldwijde wapens tegen JoegoslaviŽ en al haar strijdende partijen.
(SFC, 6/11/96, p.A14)(SFC, 6/19/96, p.A10)(AP, 9/20/01) (SFC, 6/11/96, p.A14) (SFC, 6/19/96, p.A10) (AP, 9/20/01)

1991 Sep, The Croat militia unit Autumn Rains arrived in Gospic. 1991 Sep, De Kroatische militie eenheid herfstregens aangekomen in Gospić. When front-line fighting ended early this month, the unit turned its attention to the 9,000 Serbs who lived in the area. Als front-line bestrijding van vroegtijdig eindigde deze maand, het toestel richtte zijn aandacht op de 9.000 ServiŽrs die leefde in het gebied. Miro Bajramovic in 1997 admitted that the unit tortured prisoners and he killed 72 people. Miro Bajramovic in 1997 toegegeven dat het apparaat gevangenen martelde en hij mensen gedood 72. He said that he acted on the orders of interior minister Ivan Vekic. Hij zei dat hij handelde in opdracht van minister van Binnenlandse Zaken Ivan Vekic.
{Croatia, Serbia, Yugoslavia} (KroatiŽ, ServiŽ, JoegoslaviŽ)
(SFC, 9/9/97, p.A10,12) (SFC, 9/9/97, p.A10, 12)

1991 Oct 8, Slovenia and Croatia began operating independently from Yugoslavia. 1991 8 okt SloveniŽ en KroatiŽ begonnen, onafhankelijk van JoegoslaviŽ. Slovenia took over its own borders and began printing its own money. SloveniŽ nam haar eigen grenzen en begon zijn eigen geld drukken.
(http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_modern_Croatia)(http://tinyurl.com/p5rhu)(SFC, 5/26/96, T-5) (Http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_modern_Croatia) (http://tinyurl.com/p5rhu) (SFC, 5/26/96, T-5)

1991 Nov 23, Yugoslavia's rival leaders agreed to a new cease-fire, the 14th of the Balkan civil war. 1991 23 nov rivaliserende leiders van JoegoslaviŽ overeengekomen om een nieuw staakt-het-vuren, de 14e van de Balkan burgeroorlog.
(AP, 11/23/01) (AP, 11/23/01)

1991 Nov 27, The UN Security Council unanimously adopted a resolution paving the way for the establishment of a UN peacekeeping operation in war-ravaged Yugoslavia. 1991 27 nov De VN-Veiligheidsraad unaniem een resolutie aangenomen de weg effenen voor de oprichting van een VN-vredesoperatie in het door oorlog geteisterde JoegoslaviŽ.
(AP, 11/27/01) (AP, 11/27/01)

1991 Dec 6, Gen. Pavle Strugar led the Yugoslav attack on Dubrovnik. 06 december 1991, Gen Pavle Strugar ertoe geleid dat de Joegoslavische aanval op Dubrovnik. At least 43 civilians were killed in the attack. Minstens 43 burgers werden gedood bij de aanval. Serbs had opened bombardment of the Croatian port of Dubrovnik in early October. ServiŽrs had geopend bombardement van de Kroatische havenstad Dubrovnik in het begin van oktober. In 2001 Strugar (68) turned himself into the war crimes tribunal at the Hague. In 2001 Strugar (68) keerde zich in het oorlogstribunaal in Den Haag. In 2005 Strugar was convicted of two counts of willful destruction of Dubrovnik and attacking civilians. In 2008 appeals judges added two more convictions for unjustified devastation of the town and attacking civilian sites. In 2005 Strugar werd veroordeeld van twee graven van opzettelijke vernietiging van Dubrovnik en het aanvallen van burgers. In 2008 beroep rechters veroordelingen nog twee meer voor ongerechtvaardigde verwoesting van de stad en aanvallende civiele sites. They also cut his original sentence from eight years to seven and a half years because of his deteriorating health. Ze sneed ook zijn oorspronkelijke straf van acht jaar tot zeven en een half jaar vanwege zijn verslechterende gezondheid.
(SFC, 6/11/96, p.A14)(SFC, 10/22/01, p.B1)(AP, 7/17/08) (SFC, 6/11/96, p.A14) (SFC, 10/22/01, p.B1) (AP, 7/17/08)

1991 Dec, Hungarian officials discovered 11 tons of rocket launchers and automatic weapons being loaded on trucks headed for Croatia in violation of a UN arms embargo. They had been labeled as Chilean humanitarian aid for Sri Lanka. 1991 dec, Hongaarse ambtenaren ontdekt 11 ton van raketwerpers en automatische wapens worden op vrachtwagens geladen leiding voor KroatiŽ in strijd met een VN-wapenembargo. Zij hadden gelabeld als Chileense humanitaire hulp voor Sri Lanka. In Chile Col. Gerardo Huber, who directed purchases at the army's weapons manufacturer, turned up dead shortly after testifying in a military investigation. In Chili Kol Gerardo Huber, die gericht aankopen in het leger de wapens van de fabrikant, dook kort na dode getuigen in een militair onderzoek. His head had been blown apart by a blast from a machine gun. Zijn hoofd was uit elkaar geblazen door een explosie uit een machinegeweer. In 2009 former Chilean Army Gen. Guillermo Letelier and Air Force Gen. In 2009 de voormalige Chileense leger Gen Guillermo Letelier en Air Force Gen Vicente Rodriguez were sentenced to prison for shipping arms to Croatia at the time of its battle for independence from Yugoslavia. Vicente Rodriguez werden veroordeeld tot gevangenis voor de scheepvaart wapens aan KroatiŽ op het moment van zijn strijd voor onafhankelijkheid van JoegoslaviŽ. 11 people were sentenced by a military court in June, 2009, for their roles in the deal. 11 personen werden veroordeeld door een militaire rechtbank in juni 2009, voor hun rol bij de deal. In October, 2009, retired Gen. Victor Lizarraga and retired Col. Manuel Provis got 10 and eight years, respectively, for conspiracy and homicide. In oktober 2009, gepensioneerde generaal Victor Lizarraga en gepensioneerde kolonel Manuel Provis kregen 10 en acht jaar respectievelijk voor samenzwering en moord. Gen. Carlos Krum and Col. Julio Munoz, also both retired, got nearly 2 years for conspiracy and murder, respectively. Gen Carlos Krum en kolonel Julio Munoz, ook beide gepensioneerd, maar ik heb bijna 2 jaar voor samenzwering en moord, respectievelijk. The identity of the gunman in Huber's murder remained unknown. De identiteit van de schutter in de moord op Huber bleef onbekend.
(AP, 6/10/09)(AP, 10/5/09) (AP, 6/10/09) (AP, 10/5/09)

1991 Macedonia gained independence from the former Yugoslavia. 1991 MacedoniŽ de onafhankelijkheid van het voormalige JoegoslaviŽ. Its president was Kiro Glogorov. De president was Kiro Glogorov. A quarter to a third of the population is Albanian. Een kwart tot een derde van de bevolking is Albanees. Its population is about 2 mil. De bevolking is ongeveer 2 mil. Its capital is Skopje. De hoofdstad is Skopje.
(www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/mk.html) (Www.cia.gov / cia / publications / factbook / geos / mk.html)

1991 Entities of Yugoslavia began to split off leaving Serbia and Montenegro. 1991 Diensten van JoegoslaviŽ begon af te splitsen verlaten ServiŽ en Montenegro.
(SFC, 10/18/96, A16) (SFC, 10/18/96, A16)

1991 Mile Mrksic, Miroslav Radic, and Veselin Sljivan-Canin, officers in the Yugoslav National Army, ordered the massacre of 261 Croats taken out of a Vukovar hospital. 1991 Mile Mrksic, Miroslav Radic en Veselin Sljivan-Canin, officieren in het Joegoslavische Nationale Leger, bestelde het bloedbad van 261 Kroaten het ziekenhuis genomen uit een Vukovar.
(SFC, 11/30/96, p.A15) (SFC, 11/30/96, p.A15)

1991 Stipe Mesic of Croatia was the last leader of the collective Yugoslav presidency before the country splintered. 1991 Stipe Mesic van KroatiŽ was de laatste leider van de collectieve Joegoslavische presidentschap voordat het land versplinterde.
(SFC, 2/8/00, p.A14) (SFC, 2/8/00, p.A14)

1991-1995 Yugoslavia was put under a UN arms embargo. 1991-1995 JoegoslaviŽ was gezet onder een VN-wapenembargo.
(SFC, 7/2/02, p.A6) (SFC, 7/2/02, p.A6)

1992 Jan 15, The Yugoslav federation, founded in 1918, effectively collapsed as the European Community recognized the republics of Croatia and Slovenia. 1992 Jan 15, de Joegoslavische federatie, opgericht in 1918, feitelijk ingestort als de Europese Gemeenschap erkende de Republieken KroatiŽ en SloveniŽ.
(AP, 1/15/98) (AP, 1/15/98)

1992 Apr 27, The Federal Republic of Yugoslavia was proclaimed in Belgrade by the Republic of Serbia and its lone ally, Montenegro. 1992 Apr 27, De Federale Republiek JoegoslaviŽ werd afgekondigd in Belgrado door de Republiek ServiŽ en zijn bondgenoot alleenstaande, Montenegro.
(AP, 4/27/97) (AP, 4/27/97)

1992 May 3, Yugoslav Army seized Bosnian Pres. 1992 3 mei Joegoslavische leger in beslag genomen Bosnische Pres. Alija Izetbegovic on his return from peace talks in Lisbon. Alija Izetbegovic bij zijn terugkeer uit vredesbesprekingen in Lissabon. He was released the next day. Hij werd de volgende dag vrijgelaten.
(www.nytimes.com/specials/bosnia/context/apchrono.html) (Www.nytimes.com / specials / BosniŽ / context / apchrono.html)

1992 May 30, President Bush ordered the seizure of Yugoslav government assets in the United States after the United Nations imposed sanctions in an effort to force Yugoslavia to observe a cease-fire in Bosnia-Herzegovina. 1992 30 mei president Bush beval de inbeslagname van activa van Joegoslavische regering in de Verenigde Staten nadat de Verenigde Naties opgelegde sancties in een poging te dwingen JoegoslaviŽ Herzegovina zich aan een staakt-het-vuren in BosniŽ-.
(AP, 5/30/97) (AP, 5/30/97)

1992 May, Ilija Jurisic, a Bosnian security officer, ordered an attack on a Yugoslav army convoy that killed at least 50 soldiers. 1992 mei, Ilija Jurisic, een Bosnische security officer, besteld een aanval op een konvooi dat Joegoslavische leger soldaten gedood op ten minste 50. In 2009 Jurisic was found guilty of ordering the attack against the Serb-led army convoy consisting of dozens of army trucks carrying some 100 soldiers withdrawing from the predominantly Muslim Bosnian town of Tuzla. In 2009 Jurisic werd schuldig bevonden aan het bestellen van de aanval tegen de Servische leiding legerkonvooi, bestaande uit tientallen van het leger van vrachtwagens met ongeveer 100 soldaten terug te trekken uit de overwegend islamitische Bosnische stad Tuzla. The Serbian court sentenced him to 12 years in prison. De Servische rechtbank veroordeelde hem tot 12 jaar in de gevangenis.
{Bosnia, Serbia, Yugoslavia} (BosniŽ, ServiŽ, JoegoslaviŽ)
(AP, 9/28/09) (AP, 9/28/09)

1992 Jul 7, Group of Seven leaders meeting in Munich, Germany, condemned the carnage in former Yugoslavia and warned Serb-led troops that UN military force would be used if needed to keep relief operations going. 1992 Jul 7, Groep van Zeven leiders bijeen in MŁnchen, Duitsland, veroordeelde het bloedbad in voormalig JoegoslaviŽ en waarschuwde Servische geleide troepen die de VN-militair geweld zou worden gebruikt als dat nodig is om hulpoperaties te gaan.
(AP, 7/7/97) (AP, 7/7/97)

1992 Jul, Yugoslavia was suspended from the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) for fomenting war in Bosnia. 1992 Jul, was JoegoslaviŽ opgeschort van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) voor het aanstoken van de oorlog in BosniŽ.
(SFC, 3/28/98, p.A8)(www.hrw.org/wr2k1/europe/yugoslavia3.html) (SFC, 3/28/98, p.A8) (www.hrw.org/wr2k1/europe/yugoslavia3.html)

1992 Sep 22, The UN General Assembly voted to expel Yugoslavia. 1992 Sep 22, De VN-Algemene Vergadering stemde in JoegoslaviŽ te verdrijven.
(AP, 9/22/97) (AP, 9/22/97)

1992 Nov 5, Bobby Fischer beat Boris Spassky to win Chess title in Belgrade. 1992 5 nov Bobby Fischer beat Boris Spassky om de titel te winnen Schaken in Belgrado. Fischer received $3.5 million for his win, but violated UN sanctions and an embargo on doing business in Yugoslavia. Fischer ontving $ 3,5 miljoen voor zijn overwinning, maar geschonden VN-sancties en een embargo op het zakendoen in JoegoslaviŽ. In 2004 he was arrested in Japan for traveling on a revoked USD passport. In 2004 werd hij gearresteerd in Japan voor reizen op een paspoort ingetrokken USD.
(www.ishipress.com/bobby-in.htm)(SFC, 7/17/04, p.A2) (Www.ishipress.com / bobby-in.htm) (SFC, 7/17/04, p.A2)

1992 Nov 16, United Nations Security Council voted to authorize a naval blockade on the Danube River and the Adriatic coast to tighten economic sanctions on Yugoslavia. 1992 Nov 16, de VN-Veiligheidsraad stemde in JoegoslaviŽ toestemming geven voor een zeeblokkade op de Donau en de Adriatische kust economische sancties aan te scherpen op.
(AP, 11/1697) (AP, 11/1697)

1992 Dec 20, Serbia held elections. 1992 20 dec ServiŽ verkiezingen gehouden. Serbian President Slobodan Milosevic won re-election. Servische president Slobodan Milosevic herkozen. He defeated the American entrepreneur Milan Panic in elections that were "decidedly unfair." Hij versloeg de Amerikaanse ondernemer Milan Panic in verkiezingen die werden "beslist niet eerlijk. '
(http://muse.jhu.edu/journals/journal_of_democracy/election_watch/v004/) (Http://muse.jhu.edu/journals/journal_of_democracy/election_watch/v004/)

1992 Dec 26, Milan Panic conceded defeat to Slobodan Milosevic almost a week after Yugoslavia's presidential election. 1992 26 dec Milan Panic toegegeven nederlaag tegen Slobodan Milosevic bijna een week na de presidentsverkiezingen van JoegoslaviŽ.
(AP, 12/26/97) (AP, 12/26/97)

1992 Yugoslavia under Milosevic began stashing funds in front companies. 1992 JoegoslaviŽ onder Milosevic begon oppotten gelden voor bedrijven. Some $658 million was put into 8 front companies in Cyprus alone. Sommige 658 miljoen dollar werd in 8 dekmantelbedrijven in Cyprus alleen.
(SFC, 7/2/02, p.A6) (SFC, 7/2/02, p.A6)

1993 Feb 22, The UN passed Resolution 808 that established the Hague Int'l. 1993 Feb 22, De VN-resolutie 808 aangenomen, dat internationale gevestigde Den Haag. War Crimes Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1 January 1991. Oorlogsmisdaden Tribunaal voor de vervolging van personen verantwoordelijk voor ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht op het grondgebied van het voormalig JoegoslaviŽ sinds 1 januari 1991.
(www.helsinki.org.yu/pubs_text.php?lang=en&idteksta=417) (Www.helsinki.org.yu/pubs_text.php?lang=en&idteksta=417)

1993 May 25, The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) was established by Resolution 827 of the UN Security Council. 1993 kan 25 Internationaal Straftribunaal voor het voormalige JoegoslaviŽ (ICTY) is opgericht door De resolutie 827 van de VN-Veiligheidsraad. Judges were elected on 15 September 1993 and on 15 August 1994 the Prosecutor was appointed. Rechters werden verkozen op 15 september 1993 en op 15 augustus 1994 heeft de officier van justitie werd benoemd.
(SFC, 5/8/96, pA-11)(www.un.org/icty/glance-e/index.htm) (SFC, 5/8/96, PA-11) (www.un.org / ICTY / blik-e / index.htm)

1994 Istria was the first region of the former Yugoslavia to be officially designated as a "Region of Europe". 1994 IstriŽ was de eerste regio van het voormalige JoegoslaviŽ officieel worden aangewezen als "regio van Europa". The Istria of 2005, alternatively called Istra and Istrija, is politically divided into three separate countries: Croatia, Slovenia and Italy. De IstriŽ van 2005, als alternatief genoemd Istra en Istrija, is politiek verdeeld in drie afzonderlijke landen: KroatiŽ, SloveniŽ en ItaliŽ.
(www.istrians.com/istria/maps/) (Www.istrians.com/istria/maps/)

1995 The film ďUndergroundĒ was made by Yugoslavian director Emir Kusturica. 1995 De film "Underground" werd gemaakt door Joegoslavische regisseur Emir Kusturica. It won a the Palme d'Or at Cannes. Het won een van de Palme d'Or in Cannes. It covered 50 years of social chaos in Yugoslavia from the bombing of Belgrade by the Nazis to the fall of Communism. Het nazi's onder 50 jaar sociale chaos in JoegoslaviŽ van het bombardement van Belgrado door de tot de val van het communisme.
(SFEC, 3/8/98, DB p.11)(SFC, 3/14/98, p.B3) (SFEC, 3/8/98, p.11 DB) (SFC, 3/14/98, p.B3)

1998 Milovan Djilas, Yugoslav author and politician: "The strongest are those who renounce their own times and become a living part of those yet to come. The strongest, and the rarest." 1998 Milovan Djilas, Joegoslavische schrijver en politicus: "sterkste zijn degenen die afzien van hun eigen tijd en worden levend deel van degenen die nog een komen. De De sterkste en de meest zeldzame."
(AP, 10/18/98) (AP, 10/18/98)

1999 Mar 24, In Serbia NATO forces sent a broad wave of air attacks against Yugoslav forces in an attempt to halt the Serbian offensive in Kosovo. 1999 24 mrt In ServiŽ de NAVO-troepen stuurde een brede golf van luchtaanvallen tegen de Joegoslavische troepen in een poging om offensief te stoppen de Servische in Kosovo. Cruise missiles and planes targeted military sites near Belgrade and some 40 sites in total. Initial reports said 10 people were killed and 38 wounded in the bombing. Kruisraketten en vliegtuigen gerichte militaire terreinen in de buurt van Belgrado en ongeveer 40 locaties in totaal. De eerste berichten zei 10 mensen werden gedood en 38 gewond in de bombardementen. The airstrikes marked the first time in its 50-year existence that NATO had ever attacked a sovereign country. De luchtaanvallen was de eerste keer in haar 50-jarig bestaan dat de NAVO ooit had aangevallen land een vorst. NATO's 78-day bombing ended on June 10. dag bombardementen van de NAVO 78-eindigde op 10 juni.
(SFC, 3/25/99, p.A1)(WSJ, 3/25/99, p.A1)(SFC, 3/26/99, p.A6)(AP, 3/24/00)(Econ, 5/23/09, p.51) (SFC, 3/25/99, p.A1) (WSJ, 3/25/99, p.A1) (SFC, 3/26/99, p.A6) (AP, 3/24/00) (Econ , 5/23/09, p.51)

1999 Apr 23, NATO forces bombed Nis and a broad swath of Yugoslavia on the 31st day of attacks. 1999 Apr 23, troepen de NAVO gebombardeerd Nis en een brede strook van JoegoslaviŽ op de 31e dag van de aanslagen. 16 civilians were killed and 16 others injured during the attack on the headquarters and studios of Radio Television Serbia in central Belgrade. 16 burgers werden gedood en 16 anderen gewond geraakt tijdens de aanval op het hoofdkwartier en studio's van Radio Televisie ServiŽ in het centrum van Belgrado. In 2009 Amnesty International demanded that NATO be held accountable for civilian casualties in the bombing. In 2009 Amnesty International eist dat de NAVO verantwoordelijk worden gesteld voor burgerslachtoffers bij de bombardementen.
(SFC, 4/24/99, p.A11)(AP, 4/23/09) (SFC, 4/24/99, p.A11) (AP, 4/23/09)

1999 May 28, In Yugoslavia Viktor Chernomyrdin declared the Yugoslav president key to a Kosovo peace plan despite complications caused by his indictment for war crimes. 1999 28 mei In JoegoslaviŽ Viktor Tsjernomyrdin verklaarde de Joegoslavische president sleutel tot een Kosovo vredesplan ondanks de complicaties veroorzaakt door zijn aanklacht wegens oorlogsmisdaden. It was reported that Pres. Werd gemeld dat Pres. Milosevic had agreed to the general principles of a peace settlement following a nine hour long discussion with the Russian envoy. Milosevic had ingestemd met de algemene beginselen van een vredesregeling na een negen uur durend gesprek met de Russische gezant.
(SFEC, 5/30/99, p.A8)(AP, 5/28/00) (SFEC, 5/30/99, p.A8) (AP, 5/28/00)

1999 Jun 9, Yugoslav and Western generals signed a military agreement to end the 78-day NATO air war against Yugoslavia based on a demonstrable withdrawal of Yugoslav forces from Kosovo and a complete pullout in 11 days. 1999 9 jun Joegoslavische en West-generaals tekende een militaire overeenkomst tot dagen het einde van de 78-dagen NAVO-luchtoorlog tegen JoegoslaviŽ op basis van een aantoonbare terugtrekking van de Joegoslavische troepen uit Kosovo en een volledige terugtrekking in 11.
(SFC, 6/10/99, p.A1)(SFC, 10/6/00, p.A19) (SFC, 6/10/99, p.A1) (SFC, 10/6/00, p.A19)

2001 Feb 22, A UN tribunal on Yugoslav War Crimes found 3 Bosnian Serbs guilty of crimes against humanity for the rape, torture and enslavement of Muslim women in Foca between 1992-1993. 2001 22 feb Een VN-tribunaal voor oorlogsmisdaden Joegoslavische gevonden 3 Bosnische ServiŽrs schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid voor de verkrachting, foltering en slavernij van moslimvrouwen in Foca tussen 1992-1993. The landmark case established rape and sexual enslavement as a crime against humanity. De historische zaak opgericht verkrachting en seksuele slavernij als een misdaad tegen de menselijkheid. They were sentenced to 28, 20 and 12 years, respectively. Ze werden veroordeeld tot 28, 20 en 12 jaar, respectievelijk.
(SFC, 2/23/01, p.A1)(AP, 11/1/07) (SFC, 2/23/01, p.A1) (AP, 1-11-07)

2001 Nov 23, In Belgium the UN war crimes tribunal announced that Slobodan Milosevic, former Yugoslav president, would stand trial on charges of genocide in the 1992-1995 war in Bosnia. Milosevic died in March 2006 while his trial was in progress.
(SFC, 11/24/01, p.A11)(AP, 11/23/06)

[see Serbia, Croatia, Bosnia, Macedonia for continuity]

2002 Mar 14, Yugoslavia was declared dead as Serbia and Montenegro agreed to rename their federation: ďSerbia and Montenegro.Ē
(SFC, 3/15/02, p.A6)

2002 May 21, The Bush administration announced that it would resume economic aid to Yugoslavia because it had met requirements to cooperate with the war crimes tribunal in The Hague.
(SFC, 5/22/02, p.A15)

2002 Oct 3, The United States forgave two-thirds of Yugoslavia's debt on in a sign of improving relations with the country's reformist leadership.
(AP, 10/3/02)

2003 Jan 29, Montenegro lawmakers voted to abolish Yugoslavia and replace it with a loose union of semi-independent states called Serbia and Montenegro.
(SFC, 1/30/03, p.A8)

2003 Feb 4, Yugoslavia's parliament transformed the federation into a loose union between Montenegro and Serbia and retired the name ďYugoslavia.Ē
(WSJ, 2/5/03, p.A1)

2006 Mar 11, In the Netherlands former Yugoslav leader Slobodan Milosevic (b.1941), the so-called "butcher of the Balkans" being tried for war crimes after orchestrating a decade of bloodshed during his country's breakup, was found dead in his prison cell. Milosevic spent nearly five years at a UN detention facility in Scheveningen, a suburb of The Hague.
(AP, 3/11/06)

2008 Carla Del Pont


Ingezonden door: jeroen scholte - Datum: 06-10-2010 om 08:39:41

Stemmen

Gemmideld cijfer: 0.0 Aantal stemmen: 0
Login om te kunnen stemmen!

Overig

0 reactie(s)
Stuur naar een vriend(in)