Menu Gedichten CategorieŽn

Een korte geschiedenis van JoegoslaviŽ:

Het JoegoslaviŽ-dat is voortgekomen uit de Tweede Wereldoorlog was een zes republiek federatie. From north-west to south east, the political entities were Slovenia, Croatia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro and Macedonia. Van noord-west naar zuid-oosten, de politieke entiteiten zijn SloveniŽ, KroatiŽ, BosniŽ-Herzegovina, ServiŽ, Montenegro en MacedoniŽ.

At various times during the past millennium, the country know known as Yugoslavia, and its surrounding countries, straddled the borders of three faith groups: Islam, Orthodox Christianity, and Roman Catholicism. Op verschillende momenten gedurende het afgelopen millennium, het land kennen bekend als JoegoslaviŽ, en de omliggende landen, schrijlings op de grens van drie religieuze groepen: de islam, orthodoxe christendom en het rooms-katholicisme. Various sources give conflicting stories of the area's past. Verschillende bronnen geven tegenstrijdige verhalen van de streek langs de. The following is our initial attempt at describing the history of Yugoslavia. Although this data came from usually reliable sources, we are uncertain about its reliability. Het volgende is onze eerste poging tot het beschrijven van de geschiedenis van JoegoslaviŽ. Hoewel deze gegevens vandaan komen meestal betrouwbare bronnen, we zijn onzeker over de betrouwbaarheid ervan. We will attempt to improve this in the near future: We zullen proberen om dit te verbeteren in de nabije toekomst:

Prior to 6 th century CE: Kosovo and the surrounding area were occupied by the Illyrian people, who became present-day Albanians. Voorafgaand aan de 6e eeuw CE: Kosovo en de omgeving werden bezet door de Illyrische volk, die werd hedendaagse Albanezen.
6 th & 7 th centuries CE: The Serbs arrived in Kosovo and the surrounding area. 6 e en 7 e eeuw CE: De ServiŽrs kwamen in Kosovo en de omgeving.
12 & 13 th century: Rastko (1174-1236 CE) created the first Serbian national church. 12 & 13 e eeuw: Rastko (1174-1236 CE) creŽerde de eerste Servische nationale kerk. After a brief alliance with Rome, the church became part of Orthodox Christianity. Na een korte alliantie met Rome, de kerk werd een deel van de orthodoxe christendom.
14 th century: The Ottoman Turks conquered what is now Yugoslavia at the Battle of Kosovo in the Field of Blackbirds in 1389 CE. 14 e eeuw: De Osmaanse Turken veroverden wat nu JoegoslaviŽ in de Slag van Kosovo in het Merelveld in 1389 CE. Serbian Prince Lazar could have avoided the conflict by agreeing to pay tribute to Murad I, the Turkish Sultan. Servische prins Lazar had kunnen vermeden het conflict door akkoord te gaan hulde te brengen aan Ik Murad, de Turkse Sultan. However, Lazar and his army rejected this option. Echter, Lazar en zijn leger verwierp deze optie. They swore the Kosovo Covenant . Zij zwoeren de Kosovo-convenant. This committed them to fight to the death of the last man rather than submit to control from a foreign power. Dit gepleegd om te vechten tot de dood van de laatste man in plaats van aan het toezicht van een vreemde mogendheid. Islam was introduced by the Turks during their occupation. De islam werd geÔntroduceerd door de Turken tijdens hun bezetting.
15 th century: Muslim influence was extended to Bosnia-Herzegovina. 15 e eeuw: islamitische invloed was uitgebreid tot BosniŽ-Herzegovina. Islam expanded accordingly. Islam breidde zich uit dienovereenkomstig.
16 th century: Slovenia and Croatia came under the influence of Austria. 16 e eeuw: SloveniŽ en KroatiŽ kwam onder de invloed van Oostenrijk. Roman Catholicism was introduced. Rooms-katholicisme werd ingevoerd. Thousands of Serbs were forcibly relocated to the Croatian border with Bosnia. Duizenden ServiŽrs werden gedwongen verplaatst naar de Kroatische grens met BosniŽ.
19 th century: After Russia defeated the Turks, Serbia was granted independence. 19 e eeuw: Nadat Rusland versloeg de Turken, was ServiŽ toegekend onafhankelijkheid. But Kosovo and Macedonia remained under the control of the Turks. The Austro-Hungarians got control of Bosnia-Herzegovina and retained Croatia and Slovenia. Maar Kosovo en MacedoniŽ bleef onder de controle van de Turken. De Oostenrijks-Hongaren kreeg controle van BosniŽ-Herzegovina en behouden KroatiŽ en SloveniŽ.
Pre-World War II: With the disintegration of the Austro-Hungarian empire, the collapse of the Ottoman empire, and the conclusion of World War I, Yugoslavia became a kingdom under King Alexander. Pre-World War II: Met het uiteenvallen van de Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk, de ineenstorting van het Ottomaanse rijk, en de sluiting van de Eerste Wereldoorlog, JoegoslaviŽ werd een koninkrijk onder koning Alexander. His dictatorship included Slovenia, Croatia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro and Macedonia. Zijn dictatuur opgenomen SloveniŽ, KroatiŽ, BosniŽ-Herzegovina, ServiŽ, Montenegro en MacedoniŽ. A fascist separatist movement, the Ustase , was established by the Croats to promote their independence. Een fascistische separatistische beweging, de Ustase, werd opgericht door de Kroaten om de onafhankelijkheid te bevorderen van hun.
World War II: The Nazis over-ran Yugoslavia. Wereldoorlog II: De nazi's over-rende JoegoslaviŽ. The country was partitioned. Het land werd verdeeld. The fascist Ustashe (Croatians; primarily Roman Catholics) established a puppet Nazi state, which included Slovenia, Croatia and Bosnia-Herzegovina. De fascistische Ustashe (Kroaten; voornamelijk rooms-katholieken) een marionet nazi-staat, die Herzegovina opgenomen SloveniŽ, KroatiŽ en BosniŽ-. Large numbers of Serbian Orthodox believers, Jews and Roma (Gypsies) were exterminated. Grote aantallen Servisch-Orthodoxe gelovigen, joden en Roma (zigeuners) werden uitgeroeid. The killings were perpetrated by the Nazis, the Ustashe, and occasionally by the Bosnian Muslims. The 21 st division of the German Waffen SS was recruited almost entirely from ethnic Albanians. De moorden werden gepleegd door de nazi's, de Ustashe, en af en toe door de Bosnische moslims. De 21 ste divisie van het Duitse Waffen-SS was Albanezen aangeworven bijna volledig uit etnische. " In the winter of 1944-45 it carried out the last ethnic cleansing exercise of the war. It did this in Kosovo, against the Serbs. " 3 During the war, Jews were relatively safe in Bosnia. "In de winter van 1944-45 is uitgevoerd de laatste etnische zuiveringen uitoefening van de oorlog. Het deed dit in Kosovo, tegen de ServiŽrs." 3 Tijdens de oorlog Joden veilig waren relatief in BosniŽ. The Bosnian Serbs largely protected them from the Holocaust. De Bosnische ServiŽrs grotendeels beschermd hen van de Holocaust. A civil war followed World War II; as many as 1 million Yugoslavs were killed. Een burgeroorlog volgde de Tweede Wereldoorlog, als wel 1 miljoen Joegoslaven werden gedood.
1945 to 1980: Joseph Tito unified the 6 republics into a communist dictatorship, independent of Russia. 1945 tot 1980: Joseph Tito unified de 6 republieken in een communistische dictatuur, onafhankelijk van Rusland. He was able to suppress religious and cultural rivalries among the Roman Catholics, Serbian Orthodox and Muslims during his lifetime. But, as noted in the quotation at the start of this essay, no concerted attempt was made by the political or religious leaders to settle centuries-old religious hatreds. Hij was in staat om moslims te onderdrukken religieuze en culturele rivaliteit tussen de rooms-katholieken, Servisch-Orthodoxe en tijdens zijn leven. Maar, zoals vermeld in de offerte aan het begin van dit essay, geen onderling poging werd gedaan door de politieke of religieuze leiders om eeuwen te regelen -oude religieuze haat. An opportunity was missed that might have avoided (or reduced) ethnic cleansing and genocide during the 1990's. Een kans werd gemist, dat zou kunnen worden vermeden (of verkort) etnische zuiveringen en genocide tijdens de jaren 1990.
Tito angered the Serbs by granting autonomy to the north-eastern province of Vojvodina and the southern province of Kosovo in 1974. Tito ServiŽrs boos de door het verlenen van autonomie aan de noord-oostelijke provincie Vojvodina en de zuidelijke provincie Kosovo in 1974.

1980's: Tito died in 1980. 1980's: Tito overleed in 1980. In 1987, while investigating allegations that the minority Serbs in Kosovo were being attacked by the ethnic Albanian majority, Slobodan Milosevic had promised his fellow Serbs that " No one will ever beat you again. " In 1987, terwijl onderzoek naar beschuldigingen dat de minderheid ServiŽrs in Kosovo werden aangevallen door de etnisch-Albanese meerderheid, Milosevic had Slobodan beloofde zijn volksgenoten dat "Niemand heeft ooit weer verslaan." Milosevic quickly became a Serbian hero, and was able to force changes to the Yugoslav constitution through its Parliament in 1989. 2 This terminated the autonomous status of the provinces of Vojvodina (in the north) and Kosovo (in the south). Milosevic werd al snel een Servische held, en was in staat om veranderingen te dwingen de Joegoslavische grondwet door het parlement in 1989. 2 Dit beŽindigde de autonome status van de provincies Vojvodina (in het noorden) en Kosovo (in het zuiden). Milosevic " removed Kosovo's autonomy, established direct Serbian rule over the province, expelled the Albanians from the Kosovo parliament, the state bureaucracy, and state owned industries, and closed the state-run school system and most of the medical system to them. " Milosevic "verwijderd de autonomie van Kosovo, gevestigd directe Servische heerschappij over de provincie, verdreven de Albanezen uit het parlement van Kosovo, de overheidsbureaucratie, en staatsbedrijven industrieŽn, en gesloten door de staat gerunde school systeem en het merendeel van het medisch systeem voor hen." The Albanians in Kosovo became a majority with few rights in their own country. De Albanezen in Kosovo werd een meerderheid met weinig rechten in hun eigen land. Leading Kosovo intellectual, Ibrahim Rogova, promoted a nonviolent approach to resolve the system of Apartheid under which they were persecuted. Toonaangevende Kosovo intellectuele, Ibrahim Rogova, bevorderd een geweldloze benadering van vervolging op te lossen het systeem van de Apartheid op grond waarvan ze waren.
1990's : The unravelling of Yugoslavia accellerated. 1990: De ontrafeling van JoegoslaviŽ accellerated. 1990: The north-west province of Slovenia voted the Communist party out of office. 1990: De noord-westen van SloveniŽ provincie uitgeroepen tot de communistische partij van kantoor. Slovenia won its independence from the rest of Yugoslavia in 1991. SloveniŽ won zijn onafhankelijkheid ten opzichte van de rest van JoegoslaviŽ in 1991.
1991: Croatia made a bid for independence. 1991: KroatiŽ heeft een bod voor onafhankelijkheid. Croats and Serbs started a civil war. Kroaten en ServiŽrs begonnen met een burgeroorlog. The UN assisted in establishing a cease-fire, starting in 1992. De VN geholpen bij de oprichting van een staakt-het-vuren, te beginnen in 1992.
1991: Macedonia declared independence. 1991: MacedoniŽ de onafhankelijkheid uitgeroepen. It was admitted to the UN under a provisional name in 1993, and was recognized by the US and Russia in 1994. Het was toegelaten tot de VN onder een voorlopige naam in 1993, en werd erkend door de VS en Rusland in 1994.
1992: Bosnia declared independence. 1992: BosniŽ zich onafhankelijk verklaard. A civil war among the Croats, Serbs and Muslims erupted. Een burgeroorlog tussen de Kroaten, ServiŽrs en moslims uitbrak. The world was horrified by new images of starving prisoners in concentration camps. De wereld was geschokt door de nieuwe beelden van uitgehongerde gevangenen in concentratiekampen. The civilian population was heavily targeted by armies on all sides. Hans KŁng and Karl-Josef Kuschel commented: " Similarly, there is no doubt that the Catholic and Orthodox churches in particular have identified themselves all too much with their own political leadership in the most recent controversies and not made a commitment for peace openly, opportunely and energetically. " 1 burgerbevolking werd sterk gericht door legers aan alle kanten. Het Hans KŁng en Karl-Josef Kuschel commentaar: "Ook is er geen twijfel over bestaan dat de katholieke en orthodoxe kerken in het bijzonder, hebben geÔdentificeerd zelf al te veel met hun eigen politieke leiderschap in de meeste recente controverses en niet een toezegging gedaan voor de vrede openlijk, juist van en energiek. "1
1995: The Dayton Accord , brokered by the US, established a fragile peace in Bosnia-Herzegovina. 1995: Het Dayton-akkoord, door bemiddeling van de VS, is een fragiele vrede in BosniŽ-Herzegovina. Representatives from Kosovo were excluded from the talks. Vertegenwoordigers van Kosovo werden uitgesloten van de gesprekken. It probably would not have been possible to get the principal parties in the Bosnian conflict to the Dayton bargaining table if Kosovo was on the agenda. Het zou waarschijnlijk niet mogelijk zijn geweest om partijen krijgen de opdrachtgever in het Bosnische conflict aan de onderhandelingstafel Dayton als Kosovo op de agenda stond. The conflicts in Kosovo was not discussed; " Rugova's nonviolent strategy lost its credibility. " 2 De conflicten in Kosovo niet is besproken, "geweldloze strategie van Rugova's zijn geloofwaardigheid verloren." 2
1996-7: Following the Dayton Accord , many ethnic Albanians in Kosovo decided that their nonviolent approach was getting nowhere. 1996-7: Na het akkoord van Dayton, veel etnische Albanezen in Kosovo besloten dat hun geweldloze aanpak krijgen nergens was. The Kosovo Liberation Army began a guerrilla campaign. Het Kosovo Bevrijdingsleger begon een guerrilla campagne.
1998: The situation had become critical. 1998: De situatie kritiek was geworden. The Serb army destroyed several villages in Kosovo in order to evaluate Western reaction. De Servische leger verwoest verschillende dorpen in Kosovo om de reactie te evalueren Western. The West responded with " rhetoric and...meetings ," 2 but no credible threats. Het Westen reageerde met "retoriek en ... vergaderingen," 2 maar geen geloofwaardige bedreigingen. The Yugoslavian government then escalated the conflict. De Joegoslavische regering vervolgens escaleerde het conflict.


Yugoslavia has been gradually disintegrating since the death of Tito. JoegoslaviŽ is geleidelijk uiteenvallen sinds de dood van Tito. The country lost much of its territory and population during the 1990's as Slovenia, Croatia, Macedonia and Bosnia-Herzegovina achieved independence. Het land verloor veel van zijn grondgebied en zijn bevolking tijdens de jaren 1990 als SloveniŽ, KroatiŽ, MacedoniŽ en BosniŽ-Herzegovina bereikt onafhankelijkheid. As of 1999-APR, Yugoslavia consists of only four provinces: Vojvodina, Serbia, Montenegro and Kosovo. Met ingang van 1999-april, JoegoslaviŽ bestaat uit slechts vier provincies: Vojvodina, ServiŽ, Montenegro en Kosovo. Montenegro has a large degree of local autonomy. Montenegro heeft een grote mate van lokale autonomie. The government and Serbian people of Yugoslavia are totally opposed to losing any more territory to independence or autonomy movements. De overheid en Servische volk van JoegoslaviŽ zijn volledig gekant tegen het verliezen van meer grondgebied onafhankelijkheid of autonomie bewegingen. This has recently led to a massive civil war in Kosovo , and a (currently) lower-scale program of ethnic cleansing in Vojvadina . Dit heeft onlangs geleid tot een massale burgeroorlog in Kosovo , en een (nu nog) lagere schaal programma van etnische zuiveringen in Vojvadina .

Jeroen Scholte


Ingezonden door: jeroen scholte - Datum: 06-10-2010 om 08:39:28

Stemmen

Gemmideld cijfer: 0.0 Aantal stemmen: 0
Login om te kunnen stemmen!

Overig

0 reactie(s)
Stuur naar een vriend(in)