Menu Gedichten CategorieënUitspraken en gezegdes

Leuke uitspraken en gezegdes


» Ouderdom
 • Currently 2.5/5 Stars.
» Bescheidenheid
 • Currently 2.5/5 Stars.
» Optimisme
 • Currently 2.5/5 Stars.
» Logés
 • Currently 2.5/5 Stars.
» Zomer
 • Currently 2.5/5 Stars.
» Onrecht
 • Currently 2.5/5 Stars.
» Waarderen
 • Currently 2.5/5 Stars.
» Waarderen
 • Currently 2.5/5 Stars.
» Inschatten
 • Currently 2.5/5 Stars.
» Foute beslissing.
 • Currently 2.5/5 Stars.
» Hoogmoed
 • Currently 2.5/5 Stars.
» Genegenheid
 • Currently 2.5/5 Stars.
» Gezondheid
 • Currently 2.5/5 Stars.
» Verantwoordelijkheid
 • Currently 2.5/5 Stars.
» Geld
 • Currently 2.5/5 Stars.
» Angst
 • Currently 2.5/5 Stars.
» Begrip
 • Currently 2.5/5 Stars.
» Pech
 • Currently 2.5/5 Stars.
» Gierigheid
 • Currently 2.5/5 Stars.
» Diversen
 • Currently 2.5/5 Stars.
» Woorden
 • Currently 2.5/5 Stars.
» Mooi gezegde
 • Currently 2.5/5 Stars.
» Relativeren
 • Currently 2.5/5 Stars.
» Uitspraak over jeugd
 • Currently 2.5/5 Stars.
» Uitspraak over gedrag
 • Currently 2.5/5 Stars.
» Uitspraak gelukkig zijn
 • Currently 2.5/5 Stars.
» Gezegde dwaasheid
 • Currently 2.5/5 Stars.
» Gezegde tegenslagen
 • Currently 2.5/5 Stars.
» Uitspraak levensstijl
 • Currently 2.5/5 Stars.
» Uitspraak kuddegeest
 • Currently 2.5/5 Stars.
» Uitspraak liefde
 • Currently 2.5/5 Stars.
» Uitspraak gevoelens
 • Currently 2.5/5 Stars.
» Liefde
 • Currently 2.5/5 Stars.
» Het Leven
 • Currently 2.5/5 Stars.
» Uitspraak mannen
 • Currently 2.5/5 Stars.
» Uitspraak mannen 2
 • Currently 2.5/5 Stars.
» Uitspraak liefde
 • Currently 2.5/5 Stars.
» Schoonheid uitspraak liefde
 • Currently 2.5/5 Stars.
» Uitspraak werkelijkheid
 • Currently 2.5/5 Stars.
» De Clown
 • Currently 2.5/5 Stars.
» geen titel
 • Currently 2.5/5 Stars.
» Uitspraak mensenkennis
 • Currently 2.5/5 Stars.
» Uitspraken huwelijk
 • Currently 2.5/5 Stars.
» Gezegde succes
 • Currently 2.5/5 Stars.
» Uitspraak vreemd gaan
 • Currently 2.5/5 Stars.
» Uitspraak zelfbehoud
 • Currently 2.5/5 Stars.
» Uitspraak vrijheid
 • Currently 2.5/5 Stars.
» Uitspraak mensenkennis
 • Currently 2.5/5 Stars.
» Goede raad
 • Currently 2.5/5 Stars.
» Het lot
 • Currently 2.5/5 Stars.